VR­LO UGOD­NO IZ­NE­NA­ĐE­NJE

24sata - - AUTO START -

For­dov EcoSport od po­čet­ka pro­da­je bio je sla­bi­je pri­hva­ćen od, pri­mje­ri­ce, Cap­tu­ra ili Pe­uge­ota 2008. To nam je pri­lič­no neshvatljivo jer, osim jed­nog de­ta­lja, ovaj auto je od­li­čan. A taj ne­ga­tiv­ni de­talj su pe­ta vra­ta ko­ja se ne otva­ra­ju kao kla­si­čan prt­ljaž­nik, ne­go na stra­nu, kao kod dos­tav­nog vo­zi­la. Taj pri­lič­no ne­prak­tič­ni de­talj je po­s­lje­di­ca to­ga da je EcoSport nekad na svo­jim pe­tim vra­ti­ma no­sio re­zerv­ni ko­tač. Sve os­ta­lo zas­lu­žu­je po­hva­le. Za svo­je di­men­zi­je auto je vr­lo pros­tran, u vož­nji iz­ra­zi­to udo­ban, a kad od­lu­či­te po­ju­ri­ti, is­ka­zu­je onaj sup­til­ni sport­ski ka­rak­ter ti­pi­čan za sve For­do­ve. Ben­zin­ski tur­bo­mo­tor je ne­vje­ro­jat­no ugla­đen i iz­u­zet­no tih što je još je­dan do­pri­nos kom­fo­ru. Ubr­za­nje do 100 km/h mno­go je lo­ši­je od oče­ki­va­nog za 125 KS, no pri me­đu­ubr­za­nji­ma je EcoSport uvjer­ljiv. Kao i u po­gle­du ci­je­ne ko­ja je, s ob­zi­rom na opre­mu, fer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.