Pelin se od dav­ni­na sma­tra li­je­kom kod že­lu­ča­nih i je­tre­nih te­go­ba. Lje­ko­vi­ta svoj­stva ot­kri­li su još sta­ri Rim­lja­ni, a Hi­po­krat ga je pro­pi­si­vao kao li­jek za re­uma­ti­zam i ubla­ža­va­nje bo­lo­va.

24sata - - ZDRAVLJE -

U ma­lim ko­li­či­na­ma pelin po­ti­če rad bu­bre­ga i je­ta­ra, pos­pje­šu­je iz­lu­či­va­nje žu­či te efi­kas­no dje­lu­je pro­tiv na­du­tos­ti, pli­no­va i kro­nič­nog za­tvo­ra te ubla­ža­va gr­če­ve u že­lu­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.