Konj me ugri­zao za li­ce

SVE ZA NJU Na­pad je bio pri­je vi­še go­di­na, ali mo­ja kćer vo­li ko­nje pa ih se ne mo­gu bo­ja­ti

24sata - - SHOW -

Pje­va­či­ca ko­ju pam­te sve ge­ne­ra­ci­je po hi­tu iz 90tih ‘Iza po­no­ći ja bit ću tu’ Ma­ri­ne­la Jan­toš El­la (47) da­nas ra­di što stig­ne jer ka­že da na ža­lost od glaz­be vi­še ne mo­že ži­vje­ti. Za­tek­li smo je na is­tar­skom Ran­c­hu Bar­ba To­ne u Ma­nja­dvor­ci­ma. Ni­je ju te­ško bi­lo pre­poz­na­ti jer i da­lje ima za­vid­nu li­ni­ju, a svo­jom ener­gi­jom pli­je­ni paž­nju. Pi­ta­li smo je ot­kad ga­ji ljubav pre­ma ko­nji­ma pa nam je ek­s­klu­ziv­no is­pri­ča­la ka­ko ju je pri­je 12 go­di­na konj uma­lo ko­štao ži­vo­ta. - Na jed­nom ran­ču na mo­ru tra­ži­li su že­ne da ra­de s ko­nji­ma. Ja­vi­la sam se no ni­su me bi­li pri­mi­li jer ni­sam ima­la is­kus­tva. Za­tim sam otiš­la vo­lon­ti­ra­ti za jed­nu udru­gu ko­ja po­ma­že dje­ci s po­seb­nim po­tre­ba­ma. Tre­ći dan vo­lon­ti­ra­nja konj me ugri­zao za gla­vu, toč­ni­je des­nu stra­nu vi­li­ce. Ra­na se in­fi­ci­ra­la i gno­ji­la i ni­je bi­lo ni­ma­lo bez­az­le­no. Sko­ro sam umr­la od in­fek­ci­je. Za dva cen­ti­me­tra mi je pro­ma­šio ži­vac. Do­la­zi­li su me gle­da­ti u bol­ni­cu kao ču­do, kao da konj ni­kad ni­ko­ga ni­je ugri­zao – pri­ča na­smi­ja­no El­la. Pi­ta­li smo da li i sa­da ima strah od ko­nja no ka­že da se ne mo­že bo­ja­ti ži­vo­ti­nje ko­je nje­zi­na kćer obo­ža­va. - Mo­ja kći je mo­ja ži­vot­na ljubav - ka­že El­la. Glaz­ba joj je, od ka­da ima kćer dru­ga ljubav, no sve ma­nje se njo­me ba­vi. - Ne­ma me na sce­ni jer ne­mam no­vih pje­sa­ma i ne­mam što po­nu­di­ti, no vo­lje­la bih sni­mi­ti cd sta­ro­grad­ske glaz­be – ot­kri­va nam je­dan od pla­no­va. Nekad je ža­ri­la i pa­li­la no sma­tra da se zbog di­gi­ta­li­za­ci­je i glo­ba­li­za­ci­je i glaz­be­ni svijet ne­po­vrat­no pro­mi­je­nio: - Ču­di me ka­ko se ma­lo ula­že u sta­re pje­va­če ko­ji ima­ju sta­ru pu­bli­ku...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.