Bra­ća sa zla­tom na ma­mi­nu pa­šti­ca­du

RECEPT In­di­vi­du­al­ni rad i ta ‘za­dar­ska lu­dost’ taj­na su na­šeg us­pje­ha, re­kao je Ši­me Fan­te­la, sta­ri­ji Mi­ho­vi­lov brat

24sata - - SPORT -

Brod smo na­zva­li 10.000 za­to što nas još to­li­ko sa­ti tre­nin­ga če­ka do To­ki­ja. To je sim­bo­li­ka, Ši­me je to već jed­nom pro­šao u kla­si 470 uoči Ri­ja, zna recept, sad to mo­ra­mo pro­ći i sku­pa, ka­zao je Mi­ho­vil Fan­te­la. Za­dar­ska bra­ća sle­tje­la su u split­sku zrač­nu lu­ku s osmi­je­si­ma od uha do uha i, puno važ­ni­je, sa zla­tom oko vra­ta. - Is­kre­no, vje­ro­vao sam da ovo mo­že­mo na­pra­vi­ti slje­de­će go­di­ne ili 2020., ali otvo­ri­la se šan­sa i mi smo je is­ko­ris­ti­li ka­zao je Ši­me, sta­ri­ji brat. - Slu­ša li me? A je, slu­ša. Mo­ra, mla­đi je. Pred njim je puno uče­nja no­vih stva­ri, on prak­tič­ki uprav­lja bro­dom, a ja sam dr­žim ti­mun. Na nje­mu je ve­li­ki dio pri­če - is­tak­nuo je Ši­me. Olim­pij­ski je po­bjed­nik u dvo­ji­cu s Igo­rom Ma­re­ni­ćem, ali ni s bra­tom mu ne ide puno lo­ši­je. - Zvao me Igor od­mah, ek­s­tra je sre­tan, čes­ti­ta... - go­vo­ri Ši­me, a uba­cu­je se ma­ma Ka­tja: - Igor je ta­ko­đer mo­je di­je­te, to­li­ko du­go je bio s nama da ga ja tak­vim sma­tram i da­nas! što pri­pre­mi­ti si­no­vi­ma. - Pa­šti­ca­da s njo­ki­ma im je omi­lje­no je­lo, ali kad se is­cr­pe na mo­ru na tre­nin­gu, po­je­du sve, ne bi­ra­ju - smi­je se ma­ma. Kao dje­ca su se, ka­žu, zna­li i po­tu­ći, ali br­zo bi se po­mi­ri­li. I za­jed­no s ocem iš­li na mo­re. - Su­prug je bio va­ter­po­list, a kad je kre­nuo u je­dre­nje, oni su kre­nu­li za njim još kao dje­ca - go­vo­ri ma­ma, ko­ja je kroz go­di­ne mo­ra­la pra­ti i no­go­met­ne dre­so­ve i opre­mu za je­dre­nje. - Tre­nin­rao sam ja i va­ter­po­lo, gim­nas­ti­ku, no­go­met... Pa s Mo­dri­ćem sam bio raz­red do, igra­li smo čes­to je­dan pro­tiv dru­go­ga, a žu­pa­nij­sku li­gu sam igrao par pu­ta pro­tiv Su­ba­ši­ća na­bra­ja Ši­me, ot­kri­va­ju­ći taj­nu us­pje­ha za­dar­skih spor­ta­ša: - In­di­vi­du­al­ni rad i ‘za­dar­ska lu­dost’ po­je­di­na­ca ko­ji idu kon­tra sus­ta­va, jer no­va­ca ne­ma. To dvo­je, oči­to, ima­ju i bra­ća Fan­te­la. Bo­ga­ti­ja zem­lje ima­ju ne­us­po­re­di­vo bo­lje uvje­te, ali oči­to ima i važ­ni­jih stva­ri... - Ne­dos­ta­je nov­ca, ali za­tvo­ri­li smo kru­ci­jal­na po­dru­čja. Ima­mo fi­zi­ote­ra­pe­uta i kon­di­cij­skog tre­ne­ra, u ne­kom di­je­lu i me­te­oro­lo­ga... Oni ima­ju vi­še, ali ni­je to ključ, sve je na kon­cu na nama i ka­ko smo se mi spre­mi­li. Još uvi­jek ne zna­mo što nas če­ka u To­ki­ju, ali za osvo­ji­ti me­da­lju na OI tre­ba do­ći spre­man na sve uvje­te - kaž Mi­ho­vil.

Po­nos­na je ma­ma na svo­je si­no­ve, svjet­ske pr­va­ke, ali ni­kad s nji­ma ni­je ni bi­lo pro­ble­ma. - Ali stvar­no ni­kad, bi­li su ja­ko do­bri i ku­ći i u ško­li - do­da­je Ka­tja Fan­te­la, ko­ja uvi­jek ima ide­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.