KE. RU­SI TVR­DE DA IH JE U UKRA­JI­NI VEć 300

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Zbog glo­bal­ne eko­nom­ske kri­ze i ne­za­pos­le­nos­ti, da­nas je za­in­te­re­si­ra­nih za po­sao pla­će­ni­ka vi­še no ikad, u či­ta­vo­me svi­je­tu. Pla­će su za­to, lo­gič­no, ni­že: ne­kad se za go­di­nu ra­to­va­nja u pla­će­nič­kim voj­ska­ma mo­glo uze­ti 250.000 do­la­ra, da­nas 60.000 na go­di­nu. No biv­ši spe­ci­jal­ci, ško­lo­va­ni voj­ni­ci, i da­lje mo­gu uze­ti vi­še: do­bi­va­ju oko 150.000 do­la­ra. U pla­će­nič­kim voj­ska­ma, još od da­na ka­da je Le­gi­ja stra­na­ca bi­la si­no­nim za tak­ve pos­troj­be, uvi­jek je bi­lo mno­go Hr­va­ta. Zna se da su ne­dav­no iš­li u Si­ri­ju bo­ri­ti se pro­tiv Asa­da, ali su se po­vuk­li ka­da su me­đu po­bu­nje­ni­ci­ma prev­la­da­li is­la­mis­tič­ki ek­s­tre­mis­ti. Umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Marin­ko Kre­šić, ko­ji je bio po­ve­zi­van s jed­nom agen­ci­jom za re­gru­ti­ra­nje pla­će­ni­ka u do­ba irač­kog su­ko­ba, tvr­dio je da u Si­ri­ji ra­tu­je čak 100 pla­će­ni­ka. Na po­čet­ku su do­bi­va­li 2000 do­la­ra na dan, sa­da je to sve sta­lo. U Ira­ku je, za vri­je­me naj­žeš­ćih su­ko­ba, uvi­jek bi­lo če­tr­de­se­tak Hr­va­ta (na­ro­či­to u raz­dob­lju od 2004. do 2006.). U Bag­da­du je ubi­jen i Hr­vat Želj­ko Both, ko­ji je ra­dio za kom­pa­ni­ju Unity Re­so­ur­ces Gro­up, sa sje­di­štem u Du­ba­iju. Na­ši su, tvr­di­lo se, ima­li pla­ću kao i Bri­tan­ci, bi­li su ja­ko ci­je­nje­ni s dnev­ni­com iz­me­đu 350 i 600 do­la­ra. Ima li da­nas Hr­va­ta pla­će­ni­ka sprem­nih na rat u Ukra­ji­ni? Ima li, uop­će, on­dje pla­će­nič­kih voj­ski? kra­ja umi­je­šao u su­kob u toj zem­lji. Zad­nju vijest o nji­ma obja­vio je bri­tan­ski Da­ily Ma­il ko­ji se po­zvao na iz­ja­vu ru­skog di­plo­ma­ta u Ki­je­vu. On je re­kao ka­ko je zra­ko­plo­vom u Ukra­ji­nu sti­glo 300 pla­će­ni­ka. Njih su lju­di vi­dje­li i sni­mi­li ka­ko u ne­poz­na­tim uni­for­ma­ma tr­če kroz grad Do­njeck, a sta­nov­ni­ci za nji­ma vi­ču: “Blac­kwa­ter, Blac­kwa­ter”. Ne­poz­na­ti iz­vor re­kao je ka­ko je ri­ječ o is­kus­nim spe­ci­jal­ci­ma ko­ji su gra­di­li ka­ri­je­ru u Ira­ku, Af­ga­nis­ta­nu... Ni­je poz­na­to ko­je su na­ci­onal­nos­ti, ali ru­ska stra­na tvr­di ka­ko ih je ve­ći­na iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va. U Ira­ku su blac­kwa­te­rov­ci ra­di­li na osi­gu­ra­va­nju ame­rič­kih di­plo­ma­ta, po­li­ti­ča­ra i čla­no­va ad­mi­nis­tra­ci­je. Mr­lja je na njih pa­la kad su 2007. ubi­li 11 irač­kih ci­vi­la. Iako su u pos­lo­vi­ma osi­gu­ra­nja ra­di­le i dru­ge tvrt­ke, na Blac­kwa­ter su se oprav­da­no obru­ši­le sve svjet­ske me­dij­ske ku­će. NBC je tih go­di­na obja­vio ka­ko pla­će­ni­ka u Ira­ku ima go­to­vo jed­na­ko kao i ame­rič­kih voj­ni­ka. - Oprem­lje­ni su vr­hun­ski. Ima­ju au­to­mat­sko oruž­je, pan­cir­ke, he­li­kop­te­re i ok­lop­na vo­zi­la. Ta­ko­đer su do­da­li ka­ko za­šti­tar­ske tvrt­ke ne pro­vje­ra­va­ju svo­je za­pos­le­ni­ke. Čes­to su zna­li ubi­ja­ti sve one ko­ji su se ima­lo pri­bli­ži­li ko­nvo­ji­ma ko­je su oni šti­ti­li - pre­no­sio je NBC Ako su se pla­će­ni­ci po­jav­lji­va­li na svim ra­ti­šti­ma na ko­ji­ma je bio pri­su­tan SAD, za­što bi Ukra­ji­na bi­la druk­či­ja? On­da je i mo­gu­će ka­ko su ame­rič­ki pla­će­ni­ci u Ukra­ji­ni. On­dje su doš­li kao ins­truk­to­ri do­ma­ćim mi­li­tan­ti­ma i pro­s­vjed­ni­ci­ma, a sve u ci­lju odr­ža­va­nja no­ve vlas­ti i bor­be pro­tiv Ru­sa. Tre­ba se pri­sje­ti­ti ka­ko su ame­rič­ki po­li­ti­ča­ri otvo­re­no po­zva­li na po­moć Ukra­ji­ni. Se­na­tor John McCa­ine je iz­ja­vio ka­ko bi pro­s­vjed­ni­ci sa­mi bi­li br­zo svla­da­ni. Po­zvao je sve da im po­ša­lju oruž­je.

BOG­DAN BLOTNEJ I IVAN PAN­DžIć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.