PLA­ćE­NI­CI

Express - - PRVA STRANICA - 6

Iako se sje­na pla­će­ni­ka na­dvi­la nad Ukra­ji­nom, pra­va žr­tva svih su­ko­ba je na­rod, neo­vis­no o to­me ko­ju stra­nu po­du­pi­ru. Pi­ta­nje je, že­le li zbi­lja stra­ne sna­ge na svom te­ri­to­ri­ju jer bi ci­je­la zem­lja usko­ro mo­gla za­vr­ši­ti kao Irak, Si­ri­ja ili Af­ga­nis­tan. Blac­kwa­ter je na­mje­ra­vao i u Hr­vat­skoj otvo­ri­ti je­dan od kam­po­va za obu­ku stra­nih pla­će­ni­ka. Ta­ko su zem­lju po­sje­ti­li u ko­lo­vo­zu 2005. go­di­ne. Ide­al­ne po­li­go­ne su vi­dje­li u oko­li­ci Ši­be­ni­ka i na­mje­ra­va­li su on­dje čak ku­pi­ti sta­re voj­ne ba­ze. One su im, pre­ma me­dij­skim nat­pi­si­ma, bi­le ide­al­ne za du­ge mar­še­ve i zah­tjev­ne tre­nin­ge pla­će­nič­ke voj­ske. Mi­nis­tar­stvo obra­ne Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ni­je vi­dje­lo svoj in­te­res u ci­je­lom pro­gra­mu pa su odus­ta­li od bi­lo kak­vog do­go­vo­ra s pri­pad­ni­ci­ma Blac­kwa­te­ra. obi­te­lji­ma. O po­vr­ta­ku u Hr­vat­sku još ne raz­miš­lja­ju, ali se sla­žu da je si­tu­aci­ja dos­ta lo­ša. - Svi­ma je već pun ku­fer sve­ga to­ga. Svi se mi na­da­mo da će bi­ti bo­lje, ali ra­zu­mi­je­mo da je bu­duć­nost Ukra­ji­ne u naj­ma­nju ru­ku sj...na. Go­re ne mo­že bi­ti osim ako rat ne poč­ne -mis­li Hr­vat ko­ji ži­vi u Ki­je­vu. Hr­va­ti mis­le ka­ko je vr­lo iz­vjes­no da će Ru­si po­ku­ša­ti osvo­ji­ti i is­tok Ukra­ji­ne. - Pri­vre­me­na vlast je po­pri­lič­no spo­ra u svom dje­lo­va­nju, i to je po­če­lo sme­ta­ti na­ro­du. U me­đu­vre­me­nu Stran­ka re­gi­ja, ko­ju je svo­je­dob­no vo­dio Ja­nu­ko­vič, na is­to­ku užur­ba­no pri­pre­ma te­ren za do­la­zak ze­le­nih čo­vje­ču­lja­ka (ru­skih voj­ni­ka op.a.) - re­kao nam je Hr­vat ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. - Osob­no poz­na­jem Hr­va­te, Sr­be, Ma­ke­don­ce i Cr­no­gor­ce u Ukra­ji­ni. Ne znam za na­še pla­će­ni­ke. Svi smo vi­dje­li fo­to­gra­fi­je čet­ni­ka ko­ji su doš­li na Krim, no sad se i od njih Ru­si ogra­đu­ju. Ta­mo su sa­mo zbog pro­pa­gan­de - re­kao nam je Hr­vat. Iako su za­sad svi Hr­va­ti otiš­li u Ukra­ji­nu zbog pos­la ili lju­ba­vi, za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta u Hr­vat­sku je doš­lo ne­ko­li­ko Ukra­ji­na­ca i Ru­sa. Bo­ri­li su se si­gur­no na obje stra­ne.

Kam­po­vi za obu­ku funk­ci­oni­ra­li su još 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.