AKAO DA SE PREGRUPIRAJU, KA­žE JE­DAN...

Express - - PRVA STRANICA -

Pla­će­ni­ci ne umi­ru. Oni idu u pa­kao da se pregrupiraju. Ta­ko gla­si jed­no od ges­la pro­fe­si­onal­nih voj­ni­ka ko­ji ne ra­tu­ju zbog uvje­re­nja ne­go za no­vac. Po­sao je to u ko­jem pri­hva­ća­ju gu­bi­tak druš­tve­nog ugle­da i na­zi­va­nje pi­sma ra­ta jer ne pi­ta­ju za­što se bo­re ne­go po­što. lji­va. Upra­vo pri­mjer tak­vog bor­ca je i Ma­rio, Hr­vat iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, ko­ji je jed­nom cr­no­gor­skom lis­tu opi­sao ka­ko mu je bi­lo vo­di­ti pla­će­ni­ke u bor­bi za li­bij­skog dik­ta­to­ra Mo­ame­ra Ga­da­fi­ja. - Od po­čet­ka sam znao da je to iz­gub­ljen slu­čaj. Mo­ji su lju­di ve­ći­nom bi­li s ju­ga Li­bi­je i Ča­da te još ne­ko­li­ko dr­ža­va ko­je su juž­no od Li­bi­je. Ni­su ima­li ni­kak­vu dis­ci­pli­nu, i bi­li su nes­po­sob­ni da ne­što na­uče. No sve je bi­lo u re­du dok NATO ni­je po­čeo sa zrač­nim na­pa­di­ma. Ga­da­fi bi po­meo pobunjenike, ko­ji su is­to ta­ko bi­li lo­ši voj­ni­ci, da se NATO ni­je upet­ljao - ana­li­zi­rao je Ma­rio i do­dao da je vi­še od 30 pos­to nje­go­vih su­bo­ra­ca preš­lo na stra­nu po­bu­nje­ni­ka shva­tiv­ši da će to bi­ti po­bjed­nič­ka stra­na. Sam Ma­rio priz­na­je da je Ga­da­fi pla­će­ni­ci­ma omo­gu­ća­vao ne­za­mis­li­vo u svo­jim bun­ke­ri­ma. - Ži­vot kod nje­ga i u voj­nim sklo­ni­šti­ma bio je ta­ko ne­re­alan, mno­go se tu­lu­ma­ri­lo, do­la­zi­lo je mno­go že­na, bi­lo je al­ko­ho­la i dro­ge. Je­dan od nje­go­vih ro­đa­ka jed­nom pri­li­kom odveo me u nje­go­vu vi­lu gdje su mi po­nu­di­li što god že­lim. Čuo sam pri­če da su ubi­ja­li lju­de iz za­ba­ve i tje­ra­li ih da igra­ju ru­ski ru­let dok bi se dru­gi kla­di­li, kao u fil­mo­vi­ma - ka­že taj pla­će­nik. Priz­na­je da je okre­nuo le­đa Ga­da­fi­ju shva­tiv­ši da on gu­bi li­bij­ski rat. Ivan Tom­lje­no­vić pri­pa­da sta­ri­joj gar­di pla­će­ni­ka. Oni su u Do­mo­vin­ski rat uš­li već obu­če­ni - uglav­nom u fran­cu­skoj le­gi­ji stra­na­ca. Nje­go­vo vi­đe­nje pla­će­nič­kog pos­la ne uklju­ču­je tu­lu­me, al­ko­hol i dro­gu. Na­pro­tiv, nje­ga su u le­gi­ji na­uči­li dis­ci­pli­ni i spar­tan­skom ži­vo­tu. - Oso­bi­ne ko­je pla­će­nik mo­ra ima­ti su lo­jal­nost,pri­bra­nost, hra­brost, ali i pa­met -na­bro­jio je Tom­lje­no­vić. In­for­ma­ci­je o tvrt­ka­ma ko­je za­poš­lja­va­ju me­đu voj­nici­ma se pre­no­se usme­nom pre­da­jom, a dje­lo­va­nje u rat­nim zo­na­ma uglav­nom pro­gla­ša­va­ju za­šti­tar­stvom...

Ukra­jin­ski pro­s­vjed­ni­ci ni­su no­si­li uni­for­me, na svim su fo­to­gra­fi­ja­ma ne­na­oru­ža­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.