ŠAO žE­NI I RE­KAO:

Express - - PRVA STRANICA -

Gas­ton i Iva­na s 4-go­diš­njim si­nom To­mis­la­vom da­nas ži­ve u Pu­li. - Moj ma­li sin To­mis­lav je ro­đen u Vin­kov­ci­ma, po­la je Her­ce­go­vac, po­la Fran­cuz, a sto pos­to Šo­kac. Uvi­jek mi ka­že da že­li bi­ti po­li­ca­jac, a ja mu ka­žem ne, ti ćeš bi­ti voj­nik - go­vo­ri na­smi­ja­ni Gas­ton na so­lid­nom hr­vat­skom. Na pi­ta­nje ka­ko je do­nio od­lu­ku da ide baš u Ukra­ji­nu, u Ki­jev, Gas­ton s neo­dre­đe­nim po­gle­dom kroz pro­zor ka­že ka­ko je naj­ed­nom osje­tio po­tre­bu da mo­ra bi­ti ta­mo. Su­pru­ga Iva­na se pri­sje­ća da joj je sa­mo re­kao: „Ja su­tra idem“. - Tre­bao mi je no­vac. Na­šao sam pri­ja­te­lja ko­ji mi je pla­tio kar­tu za vlak do Za­gre­ba, a dru­gi mi je dao 200 eura. Svi su mi ma­lo da­li da mi po­mog­nu za put. Ne­ki pri­ja­te­lji su ože­nje­ni, ne­ki su ra­di­li i ni­su mo­gli ići sa mnom. Ali svi su mi po­mo­gli na ne­ki na­čin. Net­ko je tre­bao oti­ći u Ukra­ji­nu i vi­dje­ti si­tu­aci­ju, ja sam oti­šao. Iva­na me htje­la ubi­ti. Rek­la mi je ako te ta­mo ne ubi­ju, ubit ću te ja ka­da do­đeš kući - pri­sje­ća se Fran­cuz s hr­vat­skom adre­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.