SDP JE OK, ALI MI­LA­NO­VIć NE DO­LA­ZI U OB­ZIR

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

ne­ko­li­ko pro­ble­ma. Je­dan su gra­ni­ce odr­ži­va ras­ta. Dru­go, or­bi­tom stran­ke su, kao ko­mar­ci oko svje­tla, po­če­li kru­ži­ti raz­no­raz­ni pro­fe­si­onal­ni uh­lje­bi. I tre­će - ORaH je ide­olo­ški po­sve jasno odre­đe­na stran­ka, u ko­joj ide­olo­gi­ja ni­je sa­mo ukras, ne­go ok­vir dje­lo­va­nja. To bi se, sma­tra po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski, tek mo­glo po­ka­za­ti kao pro­blem. - Nji­hov pro­gram je druk­či­ji, bo­lji i kon­kret­ni­ji od svih ko­je smo do­sad vdje­li. Pro­blem je što po­ku­ša­va­ju po­ve­za­ti tri svje­to­na­zo­ra - ze­le­ni, so­ci­jal­de­mo­krat­ski i fe­mi­nis­tič­ki - ka­že Pu­hov­ski i po­jaš­nja­va ka­ko bi upra­vo to mo­glo do­ves­ti do ra­si­pa­nja po­dr­ške, jer su ti svje­to­na­zo­ri u ne­kim po­lji­ma čak i kon­tra­dik­tor­ni. Pu­hov­ski ka­že da se Holy već is­ka­za­la kao spo­sob­na ak­ti­vis­ti­ca, ali da tek tre­ba vi­dje­ti je li spo­sob­na po­li­ti­čar­ka. Iako su eu­ro­iz­bo­ri pr­vi test, to će­mo naj­bo­lje vi­dje­ti na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Holy je već naj­a­vi­la ka­ko ne­će ko­ali­ra­ti s des­ni­ma. No u ovom tre­nut­ku ne­će ni s vla­da­ju­ćim stran­ka­ma, iako je s SDP-om pro­gram­ski kom­pa­ti­bil­na. Dru­gim ri­je­či­ma, ka­zu­ju nam iz­vo­ri bli­ski Holy, ko­ali­ci­ja s SDP-om je mo­gu­ća, ali s SDP-om na či­jem je če­lu Zo­ran Mi­la­no­vić ne do­la­zi u ob­zir. Ono što je si­gur­no - Holy ku­pi gla­so­ve lju­di ra­zo­ča­ra­nih u do­sa­daš­nju po­li­ti­ku. - Po­red ra­zo­ča­ra­nih SDPo­vih gla­sa­ča, po­ku­pit će i gla­so­ve onih lijevih, za ko­je SDP ni­kad ni­je bio do­volj­no li­je­vo, te gla­so­ve s cen­tra. Oni ko­ji su do­sad os­ta­ja­li doma jer im se ga­di po­li­ti­ka, iz­a­ći će na iz­bo­re i gla­so­va­ti za Mi­re­lu Holy - sma­tra još jed­na biv­ša SDP-ov­ka Alek­san­dra Kolarić.

Holy je već jasno da­la do zna­nja da ne­će ko­ali­ra­ti s des­nim stran­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.