BU­RI­LO­VIć NE­LE­GA­LAN?

Express - - PRVA STRANICA -

U Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri opet ku­ha na­kon što je za čel­ni­ka iz­a­bran HDZ-ov Lu­ka Ba­ri­lo­vić. Sva su mje­ro­dav­na mi­nis­tar­stva do­bi­la ano­nim­no, ali ve­oma ar­gu­men­ti­ra­no prav­no miš­lje­nje da on uop­će ni­je mo­gao bi­ti kan­di­dat, ka­mo­li pred­sjed­nik HGK. Pre­du­vjet za kan­di­di­ra­nje je bi­lo 10 go­di­na “us­pješ­nog ra­da na vi­šim iz­vr­š­nim ili stra­te­škim uprav­ljač­kim funk­ci­ja­ma u gos­po­dar­stvu”. Bu­ri­lo­vić je osam go­di­na to za­is­ta ste­kao u Sla­do­ra­ni Žu­pa­nja, no upi­tan je dio nje­go­va ži­vo­to­pi­sa ko­ji ka­že da je šest go­di­na bio vlas­nik svo­je tvrt­ke. Iako Bu­ri­lo­vić na­vo­di da je bio di­rek­tor, ri­ječ je o obr­tu, samostalnoj tr­go­vač­koj rad­nji, što ne udo­vo­lja­va kri­te­ri­ji­ma. Dva mi­nis­tar­stva, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva Iva­na Vr­do­lja­ka i Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva Gor­da­na Ma­ra­sa za­tra­ži­la su od nad­zor­nog od­bo­ra HGK i uprav­nog vi­je­ća da to pro­vje­re. Ina­če is­pa­da da bi ci­je­li Bu­ri­lo­vi­ćev iz­bor tre­ba­lo po­ni­šti­ti. Nad­zor­ni od­bor je od­bio to uči­ni­ti, a Bu­ri­lo­vić se uop­će ne že­li oči­to­va­ti o na­vo­di­ma pro­tiv nje­ga. Mi­nis­tri su za­to lju­ti­ti. A no­vi skandal u HGK na po­mo­lu. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.