SDP na­še za­ko­ne pro­vo­di kao svo­je

In­ter­v­ju Dra­gu­tin Le­sar Naj­bo­lja od­lu­ka Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća bi­la bi da priz­na da ne zna i ne mo­že te da po­tom ras­pi­še pri­je­vre­me­ne iz­bo­re

Express - - PRVA STRANICA -

na dru­gom mjes­tu na lis­ti. Express: Ho­će li no­si­telj lis­te bi­ti vaš euro­par­la­men­ta­rac Ni­ko­la Vu­lja­nić? Ni­ko­la Vu­lja­nić je euro­par­la­men­ta­rac do­ka­za­ne vri­jed­nos­ti i zas­lu­že­no oče­ku­je i po­t­vr­du dru­gog man­da­ta u Europ­skom par­la­men­tu. Express: Ko­li­ko mjes­ta u Europ­skom par­la­men­tu oče­ku­je­te? Ja sam uvi­jek am­bi­ci­ozan. Idem u lov na onog dru­gog kan­di­da­ta, ko­jeg nam an­ke­te da­ju. Iako je ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja, jer smo pre­poz­na­ti kao al­ter­na­ti­va, jer slu­ša­mo gra­đa­ne za raz­li­ku od onih ko­ji pu­tu­ju na kraj svi­je­ta ili u 1945. Express: Kak­vu po­ru­ku ša­lje­mo s ob­zi­rom na to da će Hrvatska u kam­pa­nju za euro­iz­bo­re kre­nu­ti dok zas­tup­ni­ci u Bruxel­le­su još ra­de, mno­go pri­je os­ta­lih ze­ma­lja čla­ni­ca? Če­tr­de­set i se­dam da­na kam­pa­nje. Do­is­ta ne­po­treb­no du­ga. Eu­rop­ski par­la­ment za­sje­da za­ključ­no do 17. trav­nja. Dak­le, za vri­je­me za­sje­da­nja Eu­rop­skog par­la­men­ta u Hr­vat­skoj će bi­ti iz­borna kam­pa­nja. Či­ni mi se da je to na­mje­ra SDP-a, da fi­nan­cij­ski is­crp­lju­je po­li­tič­ke kon­ku­ren­te. Gra­đa­ne je­su is­cr­pi­li, ali ih na ovim iz­bo­ri­ma ne­će mo­ći pre­va­ri­ti. Express: S ob­zi­rom na sve ve­ću po­pu­lar­nost Mi­re­le Holy i nje­zi­na ORaH-a, stra­hu­je­te li da bi vam ona mo­gla ote­ti dio bi­ra­ča? U Hr­vat­skom sa­bo­ru do­is­ta ra­di­mo od­go­vor­no i sa­vjes­no. Nas je šest, što zna­či da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.