IZ­BJE­GLA SMRT

Express - - PRVA STRANICA -

ri­je­či u iz­ja­vi ma­le­zij­skog pre­mi­je­ra. Za­što je ko­ris­tio ri­ječ “za­vr­šio” (end) a ne “sru­šio” se (crash)? Za­što su is­pr­va sa­mo po­ri­ca­li ne­ke stva­ri bez ob­zi­ra na to što su dru­ge zem­lje, ko­je su­dje­lu­ju u po­tra­zi, naš­le ne­ke pred­me­te u mo­ru, a sa­da su žur­no po­t­vr­di­li da ipak ni­šta ni­je na­đe­no? Ka­ko je mo­gu­će po­t­vr­di­ti da je zrako­plov svo­je pu­to­va­nje za­vr­šio is­klju­či­vo na te­me­lju iz­ra­ču­na i ana­li­za sa­te­lit­skih po­da­ta­ka, a da se ni­je naš­la olu­pi­na? - Tra­ži­mo da nam Ma­le­zi­ja upu­ti sve in­for­ma­ci­je i do­ka­ze zbog ko­jih je doš­la do ovih za­klju­ča­ka. Tra­ži­mo či­nje­ni­ce - ta­ko gla­si služ­be­na iz­ja­va ki­ne­skog Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va ko­ja je objav­lje­na dan na­kon iz­ja­ve ma­le­zij­skog pre­mi­je­ra. Re­če­ni­ca: “Tra­ži­mo či­nje­ni­ce” ve­li­kim slo­vi­ma sto­ji is­pi­sa­na na nas­lov­ni­ca­ma mno­gih ki­ne­skih no­vi­na objav­lje­nih 25. ožuj­ka, dan na­kon iz­van­red­ne kon­fe­ren­ci­je za me­di­je u Ku­ala Lum­pu­ru. Mo­ram is­tak­nu­ti ka­ko to ni­su po­li­tič­ki slo­ga­ni ne­go či­nje­ni­ca da Ki­ne­zi ne že­le odus­ta­ti dok pri­ča još ni­je do­ka­za­no doš­la svo­me kra­ju. Tre­ba is­tak­nu­ti ka­ko Ki­na, dok dru­ge zem­lje “ana­li­zi­ra­ju” ka­ko se avi­on sru­šio, i da­lje ša­lje sve vi­še svo­jih bro­do­va u po­tra­gu. Pri­je ne­go što ta pri­ča do­đe kra­ju - ipak že­li­mo vje­ro­va­ti da još postoji na­da. Čak i da postoji ona naj­ma­nja, Ki­ne­zi bi se da­lje tru­di­li i ne bi sta­li s po­tra­gom. Hr­vat­ski pri­ja­te­lji su me pi­ta­li je li tak­va vje­ra u sre­ću ori­gi­nal­no doš­la iz ki­ne­ske kul­tu­re? Mis­lim da je bo­lje re­ći da u tra­di­ci­onal­noj ki­ne­skoj kul­tu­ri postoji ve­lik kult što­va­nja ži­vo­ta. U ki­ne­skom jezi­ku postoji iz­re­ka da je ži­vot ve­ći od ne­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.