KO JE ZA­HVA­LJU­JU­ćI

Express - - PRVA STRANICA -

18 da­na ot­ka­ko se zra­ko­plo­vu iz­gu­bio svaki trag. Ju­čer sam pu­tem Skypea u pod­zem­noj že­ljez­ni­ci raz­go­va­ra­la s no­vi­nar­kom iz 24sata o toj te­mi i mo­ram re­ći da sam i da­lje iz­nim­no tuž­na i šo­ki­ra­na. Jed­nos­tav­no sam mo­ra­la pro­vje­ri­ti je li nes­ta­li zrako­plov bio is­ti onaj ko­jim sam ja le­tje­la pa sam pi­ta­la svo­je pri­ja­te­lje je li na tom le­tu uvi­jek is­ti zrako­plov. In­for­ma­ci­ju ko­ju sam do­bi­la za­is­ta ni­sam že­lje­la ču­ti - da, is­ti zrako­plov je uvi­jek na tom le­tu. Proš­la me je je­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.