IAKO JE OSU­đEN,

Express - - PRVA STRANICA -

‘upu­cao’ mi­li­jun ku­na bez bi­lo kak­vog na­tje­ča­ja - ža­li se dru­gi naš iz­vor. No­vac di­je­li po­dob­nim me­di­ji­ma, pa ne­ki od njih, po­put jed­nog por­ta­la, vi­še uop­će ne pri­pa­da­ju no­vi­nar­stvu ne­go su im tek­s­to­vi te­ško pro­pa­gan­d­ni, ve­li­ča­ju­ći Vla­hu­ši­ća i is­to­dob­no na­pa­da­ju i vri­je­đa­ju raz­li­či­te lju­de ko­ji­ma se Vla­hu­šić za­mje­rio.... Na­vod­no je, iz dru­gih pro­ra­čun­skih stav­ki, sa­mo jed­nom me­di­ju ko­ji ga ve­li­ča do­di­je­lio mi­li­jun ku­na, no to će tek is­cu­ri­ti van. Vla­hu­šić ima spreman odgovor: - Po­nos­ni smo što pla­ća­mo sve me­di­je i rek­la­me... - U svo­jem rod­nom se­lu Imo­ti­ci je

Mer­zel je po imo­vi­ni sla­bi­ja od An­dre Vla­hu­ši­ća, ko­ji ne­ma imo­vin­sku kar­ti­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.