U ure­di­ma lo­kal­ne i dr­žav­ne upra­ve ra­di ci­je­la če­ta lju­di, a ime­na nji­ho­vih duž­nos­ti ne sta­nu čak ni na vi­zit­ku

Express - - PRVA STRANICA -

re­nje ener­gi­jom Odje­la za ops­kr­bu i sus­tav­no gos­po­da­re­nje ener­gi­jom”. Sve to, po­ga­đa­te u Ure­du za ener­ge­ti­ku, za­šti­tu oko­li­ša i odr­živ ra­zvoj. Je­dan je to od ogla­sa ko­ji­ma za­poš­lja­va Mi­lan Ban­dić. On je je­dan od onih ko­ji je u svo­joj 13-go­diš­njoj vla­da­vi­ni us­pio do sa­vr­šens­tva do­ves­ti bi­ro­kra­ti­zi­ra­nost. I s njom pos­ti­ći ve­lik us­pjeh. U po­treb­nom uh­ljeb­lji­va­nju. Je­dan je od naj­poz­na­ti­jih pri­mje­ra biv­ši no­vi­nar, ne­kad i glas­no­go­vor­nik Za­gre­bač­kog hol­din­ga Ne­nad Ivan­ko­vić. Ivan­ko­vić je bio zas­tup­nik u Skup­šti­ni i vo­dio for­mal­no opor­be­nu stran­či­cu, ali je pos­lu­žio i Ban­di­ću u obra­ču­nu s HNS-ov­ci­ma u Gra­du ot­kri­va­ju­ći nji­ho­ve afe­re. Sa­da je za­pos­len u Ure­du za uprav­lja­nje hit­nim si­tu­aci­ja­ma Pav­la Ka­li­ni­ća. Nje­go­vo rad­no mjes­to ima le­gen­dar­ni na­ziv: Vi­ši struč­ni sa­vjet­nik pro­čel­ni­ka za ko­or­di­na­ci­ju pos­lo­va za­šti­te i spa­ša­va­nja s nad­lež­nim ti­je­li­ma i služ­ba­ma iz­van us­troj­stve­nih je­di­ni­ca u Grad­skom ure­du za uprav­lja­nje hit­nim si­tu­aci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.