SE NE SMI­JU SKRA­ćI­VA­TI NA­ZI­VI NE­KIH DUž­NOS­TI

Express - - PRVA STRANICA -

svoj pot­pu­no su­prot­ni uči­nak. - Što de­talj­ni­je pro­pi­še­te, to će se vi­še za­ko­či­ti funk­ci­onal­nost. I što ako fo­to­ko­pi­rač ne bu­de taj dan imao pos­la, a dos­tav­ljač je bo­les­tan? Ako ga po­ša­lje­te da od­ne­se ne­ke do­ku­men­te na dru­gi kat, on to mo­že od­bi­ti, a vi ne­ma­te ni­kak­vih mo­guć­nos­ti da ga kaz­ni­te jer to za­is­ta ni­je u nje­go­vu opi­su pos­la - sli­ko­vit je Ko­prić. Na­rav­no, ovo je sa­mo je­dan od jas­nih pri­mje­ra. Po­li­ti­ča­ri pos­ti­žu još je­dan cilj s raz­nim pro­mje­na­ma u mi­nis­tar­stvi­ma. Ne­mo­gu­će je toč­no pra­ti­ti tro­ško­ve i za­što je toč­no jav­na po­troš­nja po­ras­la 30-ak mi­li­jar­di ku­na u 10 go­di­na. Taj put će se iz­gle­da i da­lje nas­ta­vi­ti. Ve­li­ku je re­for­mu jav­ne upra­ve, Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja naj­a­vi­la u Pla­nu 21. Do­sad se če­ka­lo, a on­da je na­po­kon do­vr­še­na Stra­te­gi­ja ra­zvo­ja jav­ne upra­ve do 2020. go­di­ne. Na toj stra­te­gi­ji ni­je ra­dio ni je­dan struč­njak za jav­nu upra­vu ne­go sa­mo služ­be­ni­ci Mi­nis­tar­stva upra­ve mi­nis­ta­ra Ar­se­na Ba­uka. Oni bi ta­ko tre­ba­li sa­mi se­bi i svo­jim ko­le­ga­ma uki­da­ti odje­le i pred­la­ga­ti mje­re za ve­ću učin­ko­vi­tost, što se či­ni kao uza­lu­dan po­sao. - To je sa­mo na­crt. Stru­ka ni­je pre­sko­če­na ne­go će­mo usko­ro kre­nu­ti u ši­ro­ku jav­nu ras­pra­vu o stra­te­gi­ji i u aka­dem­skoj zaj­d­ni­ci i jav­nos­ti - re­kao nam je mi­nis­tar Ba­uk. On sma­tra da ima do­volj­no struč­nih lju­di za na­crt ko­ji se on­da mo­že “is­pe­gla­ti” u struč­noj ras­pra­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.