Orah na ko­jem zu­be lo­me i Mi­la­no­vić i Ka­ra­mar­ko

Express - - PRVA STRANICA -

rah je, ka­žu, opa­ko dr­vo. Pod nje­go­vom sje­nom ni­šta ne ras­te. I dok je Mi­re­la Holy svo­joj stran­ci da­la ime ORaH (Odr­ži­vi rast Hr­vat­ske) po­zi­va­ju­ći se na do­bre oso­bi­ne ora­ha, kao sa­mo­odr­ži­ve i pot­pu­no is­ko­ris­ti­ve bilj­ke, nje­zi­ni su se po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci, na­kon re­zul­ta­ta naj­no­vi­je Cro­ba­ro­me­tro­ve an­ke­te, vje­ro­jat­no sje­ti­li nje­go­ve lo­še stra­ne. Za sa­mo mje­sec da­na stran­ka se pro­bi­la na so­lid­no če­t­vr­to mjes­to, iza SDP-a, HDZ-a i La­bu­ris­ta, ko­ji svi za­jed­no za raz­li­ku od OraH-a pa­da­ju, i pot­pu­no za­sje­ni­la sta­re stran­ke po­put HNS-a, HSP-a An­te Star­če­vić, HSLS-a, HSS-a, ko­je se gre­bu oko tri pos­to, ali nad­ma­ši­la i početnike, ko­ji su se u is­to vri­je­me ka­da i ona na­me­ta­li kao mo­gu­će tre­će op­ci­je, po­put Na­ci­onal­nog fo­ru­ma ili Hr­vat­ske zo­re. A naj­bo­lji do­kaz da su je i u SDP-u pre­poz­na­li kao opas­nost je Mi­la­no­vi­ćev na­pad na Holy. On je, na­ime, ne oba­zi­ru­ći se na broj­ne afe­re u vlas­ti­tom dvo­ri­štu, na­šao vre­me­na i vo­lje ko­men­ti­ra­ti Holyči­nu afe­ru s ma­ilom, re­kav­ši da je ipak u pi­ta­nju bi­la “sit­na po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja”. U vri­je­me nje­zi­ne afe­re Mi­la­no­vić je za Holy imao sa­mo li­je­pe ri­je­či. Ta­da je bi­la “ve­li­ki ak­ti­vist, lo­mi­la je ta­bue i in­te­re­se”, bi­la je čas­na i po­šte­na oso­ba ko­joj se “do­go­di­la gre­ška”. Dok je iz­gle­da­lo da će Holy bi­ti sa­mo još jed­na esde­pe­ov­ka iz­gub­lje­na u unu­tar­stra­nač­kim obra­ču­ni­ma, ko­ja će mir­no od­sje­di­ti svoj man­dat u Sa­bo­ru za­bo­rav­lje­na od svih, Mi­la­no­vić ni­je škr­ta­rio na kom­pli­men­ti­ma. U svo­joj ve­li­ko­duš­nos­ti joj je po­nu­dio čas­tan iz­laz, os­tav­ku umjes­to smje­ne, i is­pra­tio je do­du­še po­kro­vi­telj­skim to­nom, ali i, za nje­ga ne­vje­ro­jat­no lju­baz­nim ri­je­či­ma, ko­je nit­ko od otiš­lih vi­še ni­je do­bio. anas Holy oči­to vi­še ni­je to­li­ko čas­na i po­šte­na, kod svog biv­šeg pred­sjed­ni­ka ko­ti­ra, či­ni se, ni­že od svih onih u SDP-u za ko­ji­ma se vu­ku da­le­ko ve­će afe­re, ko­je su, me­đu os­ta­lim pro­ble­mi­ma ko­jeg Mi­la­no­vić i nje­go­vi ge­ne­ri­ra­ju, stran­ci do­ni­je­le i naj­ni­ži rej­ting do­sad. SDP se sro­zao na dva­de­set pos­to i ta­mo ga je do­če­kao HDZ, pa sad vo­de mr­tvu tr­ku sik­ću­ći na ot­pad­ni­ke iz vlas­ti­tih stra­na­ka. Pro­blem je, na­rav­no, u to­me što se OraH pe­nje u an­ke­ta­ma, a Holy je po po­pu­lar­nos­ti po­li­ti­ča­ra od­mah iza do­ne­dav­no ne­upit­nog Jo­si­po­vi­ća, ko­me se pot­po­ra ta­ko­đer po­la­ko to­pi. I ka­da se ma­lo bo­lje po­gle­da­ju re­zul­ta­ti jasno je da Mi­la­novć ima raz­lo­ga za ner­vo­zu. Dok se on s Ka­ra- mar­kom na­tje­če tko će bi­ti naj­ne­po­pu­lar­ni­ji, Holy, ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon os­ni­va­nja stran­ke, već za­uzi­ma dru­go mjes­to u po­pu­lar­nos­ti. Dok SDP kli­zi pre­ma svo­jim naj­ni­žim re­zul­ta­ti­ma u du­go vre­me­na, OraH se ši­ri na SDP-ove gla­sa­če. Ne uzi­ma Holy to­li­ko ni La­bu­ris­ti­ma ni HNS-u, ko­ji su ta­ko­đer u per­cep­ci­ji gra­đa­na s li­je­ve stra­ne cen­tra, ne­go upra­vo svo­joj biv­šoj stran­ci, ko­ja u oči­ma di­je­la svo­jih po­ten­ci­jal­nih bi­ra­ča već du­go ni­je ni li­je­va ni so­ci­jal­de­mo­krat­ska. Pa se oči­to ne­ki­ma svi­dje­lo Holyči­no jasno po­zi­ci­oni­ra­nje na li­je­vo, jer ni tre­nut­ka ni­je za­mag­lji­va­la svo­ju op­ci­ju po­ku­ša­ji­ma da bu­de ne­ki po­mod­ni i ni­ko­me ja­san cen­tar, a dru­gi­ma jed­nos­tav­no do­bra­no na živ­ce idu i Mi­la­no­vić i SDP ko­ji ga tr­pi, te im se po­dr­ška Holy, ko­ja je po­nik­la iz SDP-a, či­ni kao ma­nja iz­da­ja ne­go pre­la­zak La­bu­ris­ti­ma, HNS-u ili Na­ci­onal­nom fo­ru­mu. Upra­vo taj br­zi re­zul­tat ot­pi­sa­ne Holy naj­vi­še bo­li Mi­la­no­vi­ća i upra­vo se za­to na Glav­nom od­bo­ru stran­ke - gdje je ve­ći­nu pri­sut­nih ipak vi­še za­ni­ma­lo za­što je Pi­cu­la za­vr­šio na pe­tom mjes­tu lis­te za Eu­rop­ski par­la­ment - sje­tio Holyi­či­ne “sit­ne po­li­tič­ke ko­rup­ci­je”. Ne­će iz­ne­na­di­ti ni ako usko­ro is­kr­s­nu ne­ki nje­zi­ni dru­gi gri­je­si i “gri­je­si” po­put Sa­nje Ka­lam­bu­re, bez­mes­nog da­na u Mi­nis­tar­stvu oko­li­ša ili ne­čeg slič­nog što je na­pra­vi­la u svom man­da­tu, ko­ji je tra­jao pre­krat­ko da se do­is­ta oci­je­ne nje­zi­ne spo­sob­nos­ti, ali oči­to do­volj­no du­go da na nje­mu i ono­me što je sli­je­di­lo iza nje­ga na­pra­vi pris­to­jan po­čet­ni po­li­tič­ki ka­pi­tal. A ka­ko će ga ko­ris­ti­ti da­lje ovi­sit će sa­mo i dos­lov­no - o njoj. Jer nje­zi­na je pre­poz­nat­lji­vost na na­ci­onal­noj ra­zi­ni da­le­ko iz­nad pre­poz­nat­lji­vos­ti nje­zi­ne stran­ke. OraH je u per­cep­ci­ji lju­di sa­mo Mi­re­la Holy. Za dru­ge čla­no­ve nit­ko ne zna, nje­zin pro­gram je u naj­ma­nju ru­ku ne­do­re­čen i neo­dre­đen i te­ško da bi u ovoj fa­zi iz­dr­žao pom­ni­ju ana­li­zu. A to sa­mo po se­bi mo­že bi­ti do­volj­no za osob­ni us­pjeh, po­put ula­ska u Eu­rop­ski par­la­ment ili ne­ko­li­ko mjes­ta u Sa­bo­ru, ali ni­šta važ­no ne mi­je­nja na po­li­tič­koj sce­ni. I za­to Mi­la­no­vi­ću ni­je pro­blem što bi Holy mo­žda sje­di­la u Sa­bo­ru na­kon iz­bo­ra. Sje­di i sa­da. Nje­ga mu­či ma­te­ma­ti­ka. Iz­me­đu nje­go­ve ve­li­ke i Holyči­ne ne­važ­ne stran­ke je sa­mo 12, 5 pos­to raz­li­ke. Ona je u ne­ko­li­ko mje­se­ci na­ras­la na 7,5 pos­to, SDP je u pet mje­se­ci pao šest pos­to. Nas­ta­vi li ona ova­ko br­zo ras­ti, a on ova­ko sta­bil­no pa­da­ti, br­zo bi se mo­gli sres­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.