GLA­SO­VE SU DO­BI­LI, A SAD NE­MA­JU LJU­DE

Express - - PRVA STRANICA -

lo­kal­nim je iz­bo­ri­ma do­bi­la ne­što ma­nje od pet pos­to gla­so­ve, te je pos­ta­la tre­ća po­li­tič­ka sna­ga u Fran­cu­skoj. U ne­dje­lju je dru­gi krug iz­bo­ra, a Na­ci­onal­na fron­ta mo­gla bi do­bi­ti gra­do­na­čel­ni­ke u čak 15 gra­do­va, či­me bi nad­ma­ši­li re­kord iz 1997. kad su “dr­ža­li” če­ti­ri gra­da. A ukup­no će ima­ti i go­to­vo 1000 zas­tup­ni­ka u grad­skim skup­šti­na­ma. Re­zul­tat ko­ji je iz­ne­na­dio mno­ge po­li­tič­ke ana­li­ti­ča­re, ali i sa­mo vod­stvo stran­ke. Ma­ri­ne Le Pen, ko­ja je pred­sje­da­nje Na­ci­onal­nom fron­tom pre­uze­la 2011. od oca Je­an-Ma­rie Le Pe­na, u ve­li­kim je pro­ble­mi­ma. Nje­zi­na stran­ka do­bi­la je gla­so­ve, ali ne­ma do­volj­no obra­zo­va­nih i kom­pe­tent­nih lju­di ko­ji će vo­di­ti te gra­do­ve. - Po­bi­je­di­mo li u 15 gra­do­va, mi smo go­to­vi - re­kao je je­dan član stran­ke, ko­ja sla­vi iz­bor­ni us­pjeh, ali upra­vo im je taj us­pjeh ot­krio ogra­ni­če­nja. Pre­ma­lo kva­li­tet­na ka­dra. - Na na­ci­onal­nim iz­bo­ri­ma po­ka­zat će­mo da ovaj re­zul­tat ni­je slu­ča­jan - ka­že Ma­ri­ne Le Pen, ko­ja mo­ra u po­tra­gu za obra­zo­va­nim čla­no­vi­ma. Odav­no znam da ame­rič­ka Na­ci­onal­na agen­ci­ja za si­gur­nost pra­ti svaki te­le­fon­ski po­ziv i sva­ku pos­la­nu elek­tro­nič­ku po­štu. Za­to i pi­šem kla­sič­na pi­sma stra­nim pred­sjed­ni­ci­ma i pre­mi­je­ri­ma i čel­ni­ci­ma ve­li­kih kor­po­ra­ci­ja. Oba­vje­štaj­ne služ­be ne mo­ra­ju zna­ti sve što mis­lim, re­kao je biv­ši ame­rič­ki pred­sjed­nik ko­ji je u Bi­je­loj kući bio od 1977. do 1981. go­di­ne.

Bri­tan­ski eko­nom­ski i po­li­tič­ki tjed­nik The Eco­no­mist ras­pi­sao se o ki­ne­skoj po­li­ti­ci na­se­lja­va­nja gra­do­va. Plan je da do 2020. u gra­do­vi­ma ži­vi 60 pos­to sta­nov­ni­šta zbog ja­ča­nja eko­no­mi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.