Mi­je­nja li se glo­bal­ni po­re­dak? Ru­si­ji Za­pad usko­ro vi­še ne­će tre­ba­ti

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: NI­NA KLJENAK

ank­ci­je ni­su stra­te­gi­ja ne­go znak nje­zi­na ne­pos­to­ja­nja, svo­je­dob­no je iz­ja­vio Hen­ry Ki­ssin­ger, biv­ši ame­rič­ki mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va. SAD i EU od­lu­či­li su na­met­nu­ti Ru­si­ji sank­ci­je na­kon što je priz­na­la ne­ovis­nost Kri­ma jer “ni­su ima­li dru­gog iz­bo­ra“. Pra­va di­plo­ma­ci­ja, u smis­lu po­ku­ša­ja pos­ti­za­nja ne­kak­vog do­go­vo­ra iz­me­đu Za­pa­da i Ru­si­je u ve­zi s Ukra­ji­nom, ni­ka­da ni­je ni po­če­la. Mje­se­ci­ma već svje­do­či­mo “ili-ili si­tu­aci­ji“, li­ce­mjer­ju s obje stra­ne, po­zi­va­nju na me­đu­na­rod­no pra­vo, dok se is­to već de­set­lje­ći­ma kr­ši ka­da su u pi­ta­nju vlas­ti­ti in­te­re­si, po­dr­ža­va­nju ukra­jin­skih fa­šis­ta na važ­nim dr­žav­nim duž­nos­ti­ma, dvos­tru­kim mje­ri­li­ma ka­da je ri­ječ o ukra­jin­skom Us­ta­vu... Uop­će mo­guć­nos­ti po­kre­ta­nja di­plo­mat­skih po­te­za za­dan je smrt­ni uda­rac upra­vo onim što mno­gi me­di­ji na­zi­va­ju “po­bje­dom ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Ba­rac­ka Oba­me i nje­go­ve di­plo­ma­ci­je (??!!), a ri­ječ je o iz­ba­ci­va­nju Ru­si­je iz G8 u Ha­agu. Ni­je važ­no što je taj skup prak­tič­ki na umo­ru, što se ti­je­kom is­tog ne do­no­se ne­ke važ­ne od­lu­ke, što je moć­ni­ji skup G20, važ­no je bi­ti me­đu osam naj­moć­ni­jih ze­ma­lja na svi­je­tu. To je to­li­ko važ­no, da je Pu­tin pre­os­ta­lih se­dam ovo­ga lje­ta htio ugos­ti­ti u već ušmin­ka­nom So­či­ju, po­ka­za­ti sjaj, ra­skoš i važ­nost Ru­si­je. No sad ni­šta od to­ga, iz­ba­ci­li su ga iz klu­ba, jer “ni­su ima­li dru­gog iz­bo­ra“. A dok oni bil­da­ju mi­ši­će sank­ci­ja­ma, iz­ra­đi­va­njem “cr­nih lis­ta“na ko­ji­ma su oso­be iz ru­skog po­li­tič­kog i voj­nog vrha, jer ovaj put ne mo­gu voj­no in­ter­ve­ni­ra­ti kao što su na­vik­le, mi­je­nja se glo­bal­ni po­re­dak, i to ne nuž­no nji­ma u ko­rist. Spo­me­nu­la sam da skup G20 ima ve­ću te­ži­nu od sas­tan­ka šmin­ker­skih čla­ni­ca G8. G20, ko­ji okup­lja zem­lje ko­je či­ne neg­dje oko 90 pos­to svjet­ske eko­no­mi­je, ovim je sum­mi­tom prak­tič­ki pos­tao pra­va svjet­ska eko­nom­ska vla­da. Ne­za­vis­na agen­ci­ja Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­ti­onal, poz­na­ta po stra­te­škom is­tra­ži­va­nju po­tro­šač­kih tr­ži­šta, pri­je ne­kog vre­me­na obja­vi­la je izvještaj u ko­je­mu se na­vo­di da će do 2020. Ru­si­ja, In­di­ja i Ki­na ući u pr­vih pet naj­ve­ćih svjet­skih eko­no­mi­ja (Ru­si­ja tre­nu­tač­no za­uzi­ma šes­to mjes­to na toj ljes­tvi­ci). Eko­nom­ska su­rad­nja te­melj je i za po­li­tič­ku. S ob­zi­rom na ubr­za­ni eko­nom­ski rast u na­ve­de­ne tri zem­lje, one bi mo­gle ko­or­di­ni­ra­ti svo­je po­zi­ci­je ka­ko bi pre­uze­le važ­ni­ju ulo­gu na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Ru­si­ja i In­di­ja još su proš­le go­di­ne za­klju­či­le spo­ra­zum o stra­te­škom part­ner­stvu. Pu­tin se mu­nje­vi­tom br­zi­nom okre­nuo Ki­ni. Sve­ti gral Ru­si­je spo­ra­zum je o ops­kr­bi Ki­ne pli­nom, či­je je skla­pa­nje na­kon vi­še­go­diš­njih pre­go­vo­ra na­vod­no na­do­mak ru­ke. Bu­de li pot­pi­san ti­je­kom Pu­ti­no­va po­sje­ta Ki­ni u svib­nju, to je prak­tič­ki do­kaz da mu Za­pad vi­še - i ne tre­ba. A tre­ba li ru­ski plin Za­pa­du?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.