TEH­NO­LO­GI­JA MO­RA BI­TI LI­JE­PA

Express - - PRVA STRANICA -

su Rim­lja­ni us­pje­li spo­ji­ti ku­po­lu iako je to za to raz­dob­lje bi­lo ja­ko ri­zič­no i go­to­vo ne­mo­gu­će. - Ru­pa na kro­vu Pan­t­he­ona ima ulo­gu pro­zo­ra ka­ko bi doš­lo svje­tlo, održava struk­tu­ru zgra­de i ujed­no po­ve­zu­je Bo­ga i čo­vje­ka. Zbog tog spo­ja zgra­da sto­ji i da­nas - po­jaš­nja­va teh­no­log. Kao da­naš­nje ‘pan­te­one’ ne vi­di ni mo­bi­te­le, in­ter­net ni tre­nu­tak kad je čo­vjek stu­pio na Mje­sec. Od iz­u­ma ko­je sma­tra pre­sud­ni­ma da će pro­mi­je­ni­ti stil ži­vo­ta, di­zaj­ner vi­di auto­nom­no uprav­lja­nje svim vo­zi­li­ma na svi­je­tu. - Ces­te su uvi­jek bi­le važ­ne jer po­ve­zu­ju svi­jet. Uz po­moć tak­vih vo­zi­la do­ći će do re­di­zaj­ni­ra­nja gra­do­va, broj smr­ti će dras­tič­no opas­ti kao i one­čiš­će­nje oko­li­ša - po­jaš­nja­va Fer­ren. On mis­li da će to po­ve­ća­ti pro­duk­tiv­nost kod lju­di, a auto­in­dus­tri­je vi­še ne­će ba­ca­ti no­vac na iz­u­me ko­ji se ti­ču ne­kih pro­laz­nih tren­do­va. - Sva teh­no­lo­gi­ja za to je iz­um­lje­na, a pr­ve re­zul­ta­te će­mo vi­dje­ti za ne­ko­li­ko go­di­na. Bit će to li­je­pi auti - za­klju­ču­je Fer­ren. - Pro­blem je i u da­naš­njim ško­la­ma ko­je in­že­njer­stvo i umjet­nost ško­lar­ce uče u odvo­je­nim pred­me­ti­ma. Ve­li­ki iz­u­mi­te­lji kao što su Le­onar­do da Vin­ci ili Be­nja­min Fran­k­lin, uvi­jek su ra­di­li - tvr­di di­zaj­ner.

Os­tav­šti­na za bu­duć­nost mo­ra uje­di­nja­va­ti teh­no­lo­gi­ju, umjet­nost i ko­ris­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.