N

Express - - PRVA STRANICA -

akon 15 go­di­na kre­nut će se u bit­ku za Za­greb. I sam je Ban­dić skep­ti­čan o mo­guć­nos­ti da Us­tav­ni sud do­ne­se pre­su­du pre­ma ko­joj bi se on mo­gao vra­ti­ti na gra­do­na­čel­nič­ku duž­nost. Ču­da se do­ga­đa­ju, ka­že Ban­dić, ali ne nje­mu. Za­greb že­le svi. Od­nos­no, nje­gov pro­ra­čun i po­li­tič­ku moć ko­ju duž­nost gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba no­si. I HDZ ra­ču­na na po­bje­du. U opor­be­noj stran­ci tvr­de – u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne do­bi­li smo sve iz­bo­re do sa­da – do­bit će­mo i Grad Za­greb. Pred­sjed­nik Grad­skog HDZ-a An­dri­ja Mi­ku­lić za se­be mis­li da je glav­ni kan­di­dat. Na nje­go­vu ža­lost, vrh HDZ-a ne mis­li ta­ko. Za sad su u igri Do­ma­goj Mi­lo­še­vić, An­dri­ja Plen­ko­vić i Da­vor Štern. Da­vor Štern je tre­nu­tač­no naj­in­tri­gant­ni­ji kan­di­dat o ko­jem se ras­prav­lja u HDZ-u. Li­je­va op­ci­ja je ras­cjep­ka­na. SDP pla­ni­ra sa­mos­tal­no ići s Da­vo­rom Ber­nar­di­ćem, HNS sa­mos­tal­no s An­kom Mrak Ta­ri­taš. Orah i Ži­vi zid imat će svo­je kan­di­da­te. Ako u dru­gi krug uđe s Ban­di­ćem des­ni kan­di­dat, lak­še će do­bi­ti pot­po­ru bi­ra­ča li­je­vih stran­ka jer i SDP-ovi, HNS-ovi, ORaH-ovi bi­ra­či ne mo­gu Mi­la­na vi­dje­ti ni na­cr­ta­nog. Da je ko­jim slu­ča­jem kan­di­dat lje­vi­ce u sra­zu s Ban­di­ćem u dru­gom kru­gu, Ban­dić bi mo­gao ra­ču­na­ti na gla­so­ve des­ni­ce. Upra­vo za­to zbi­ja­nje re­do­va HDZa i part­ne­ra pred­stav­lja naj­iz­gled­ni­ju op­ci­ju za de­tro­ni­zi­ra­nje Ban­di­ća s če­la Za­gre­ba na­kon 15 go­di­na vla­da­vi­ne. Ia­ko u me­di­ji­ma ima umje­re­ne ri­je­či hva­le za San­dru Šva­ljek, is­ti­na je za­pra­vo da joj Mi­lan Ban­dić ne mo­že opros­ti­ti što se pre­ko no­ći okre­nu­la pro­tiv nje­ga. Sa Šva­ljek je imao sa­mo je­dan po­ku­šaj raz­go­vo­ra od da­na ot­kad je pri­tvo­ren. Na taj je sas­ta­nak ona do­ve­la i mu­ža, Ban­di­ću se di­gla ko­sa na gla­vi, is­pri­čao je tri vi­ca, di­gao se i oti­šao. Na­kon to­ga vi­še ni­su raz­go­va­ra­li. Ni­je taj­na da se u SDP-u raz­go­va­ra­lo i o njoj kao kan­di­dat­ki­nji za gra­do­na­čel­nič­ke iz­bo­re. Nje­zi­na bli­skost s Mi­la­no­vi­ćem da­ti­ra još ot­pri­je. Pre­mi­jer je do­bar pri­ja­telj sa su­pru­gom San­dre Šva­ljek. Mi­la­no­vi­ću se na­vod­no svi­đa jer je umje­re­na, ni­je svad­lji­va, sma­tra je struč­nom u eko­nom­skoj sfe­ri i po­se­be­no ci­je­ni či­nje­ni­cu što, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, “ni­je kre­nu­la Ban­di­će­vim pu­tem”. Da­vor Ber­nar­dić pak za se­be tvr­di da je naj­si­gur­ni­ji kan­di­dat SDP-a za iz­bo­re. Za raz­li­ku od HDZ-ova grad­skog še­fa Mi­ku­li­ća, Ber­nar­di­ća ši­ra jav­nost ipak poz­na­je. Ali šef ga ne vo­li i ne sma­tra ga do­brim iz­bo­rom za kan­di­da­ta. SDP-u su ge­ne­ral­no ovi iz­bo­ri važ­ni­ji ne­go HDZ-u. Još jed­na po­bje­da HDZ zna­či­la bi pot­pu­nu tragediju za SDP. Mo­žda je upra­vo to raz­log zbog če­ga Mi­la­no­vić vi­še ne­go ikad že­li da iz­bo­ri bu­du što pri­je. A ka­ko sto­je stva­ri s na­vod­nom ko­ali­ci­jom Ban­di­ća i HDZ-a? HDZ-ov­ci sma­tra­ju da ni­je bio ni­ka­da sla­bi­ji i da ga se mo­že po­bi­je­di­ti. HDZ se osje­ća moć­no i ne že­li ni­ko­me po­pu­šta­ti na lo­kal­nim ra­zi­na­ma, ru­še čak i HSS-ove na­čel­ni­ke op­ći­na, prem­da im je HSS sjaj­na uda­va­ča na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. Ali ta je stran­ka iona­ko sve svo­je odav­no ras­pro­da­la. Pa ipak HDZov­ci mis­le da im je u Za­gre­bu ko­ris­ni­je ići s HSLS-om i HSS-om ko­ji već ima osam zas­tup­ni­ka u Skup­šti­ni (a ko­jom pred­sje­da HSLS-ov Da­rin­ko Ko­sor). Ban­di­će­vi lju­di, da­ka­ko, još go­vo­re da pos­to­ji mo­guć­nost ko­ali­ci­je s HDZ-om, pod­gri­ja­va­ju­ći nadu kod svo­jih sljed­be­ni­ka. - Od to­ga ne­će bi­ti ni­šta – tvr­di nam naš iz­vor. HDZ-u je dos­ta i da im Mi­lan Ban­dić u Za­gre­bu kra­de gla­so­ve, ali ima­ju pro­blem s pro­na­la­skom ja­kog kan­di­da­ta. O ime­ni­ma jav­no još nit­ko ne že­li go­vo­ri­ti, ali sad je jas­no da Vla­di­mir Fer­de­lji - ko­ji je gla­sio za jed­nog tak­vog - si­gur­no ne­će u utr­ku zbog zdrav­s­tve­nog sta­nja i bli­skos­ti s HSLS-om. HDZ ra­di i na to­me da pro­ši­ri svoj utje­caj u Za­gre­bu, pre­uze­li su već od Ban­di­će­vih lju­di Udru­že­nje obrt­ni­ka Za­gre­ba. Proš­li tje­dan je do­sa­daš­nji čel­nik Udru­že­nja Vla­do Cr­k­ve­nac glat­ko iz­gu­bio od HDZ-ova kan­di­da­ta An­tu­na Troj­na­ra. Cr­k­ve­nac je ina­če zla­tar i zas­tup­nik u Skup­šti­ni na lis­ti Mi­la­na Ban­di­ća. HDZ pu­ca i na za­gre­bač­ku po­druž­ni­cu Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re. Zbi­ja­nje re­do­va na des­ni­ci pro­tiv Ban­di­ća, po­ka­zu­je da će mu HDZ-ov­ci sad bi­ti naj­ve­ći kon­ku­ren­ti...

(J. Ba­do­vi­nac)

San­dra Šva­ljek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.