‘JED­NA­KO SMO UDA­LJE­NI I OD HDZ-A I OD SDP-A. VRI­JE­ME JE ZA TRE­ĆI PUT’

SLA­VON­CI IMA­JU KAN­DI­DA­TA ZA RE­SOR PO­LJO­PRI­VRE­DE

Express - - BRIFING - Pi­še: MARCELA BRATOVIĆ

Is­kre­no se na­dam i vje­ru­jem da će HDSSB bi­ti od­lu­ču­ju­ći fak­tor pri sas­tav­lja­nju bu­du­će vla­de, re­kao nam je pred­sjed­nik HDSSB-a Dra­gan Vu­lin i do­dao ka­ko bi to zna­či­lo pot­pu­no druk­či­ji od­nos sre­diš­nje vlas­ti pre­ma Sla­vo­ni­ji i Ba­ra­nji. Dio ana­li­ti­ča­ra već ne­ko vri­je­me is­ti­če ka­ko će upra­vo ova stran­ka ima­ti od­lu­ču­ju­ću ulo­gu na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ono što je za­sad si­gur­no, go­vo­ri nam Vu­lin, HDSSB na iz­bo­re ide sa­mos­tal­no. No na­kon iz­bo­ra sprem­ni su za raz­go­vo­re, ali u in­te­re­su Sla­vo­ni­je. Iako su ne­ki iz­vo­ri bli­ski Gla­va­šu tvr­di­li ka­ko se iz­a­bra­ni HDSSB-ovi zas­tup­ni­ci ne­će po­ja­vi­ti na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci, Vu­lin to opo­vr­ga­va. - To ni­je toč­no i ne znam odak­le do­la­ze tak­ve in­for­ma­ci­je. Zas­tup­ni­ci HDSSB-a ko­ji će bi­ti u bu­du­ćem sa­zi­vu od­go­vor­no će ob­na­ša­ti duž­nost na ko­ju su iz­a­bra­ni - ka­že Vu­lin. Vod­stvo stran­ke u slje­de­ćem sa­zi­vu oče­ku­je naj­ma­nje šest man­da­ta, a plan im je i ući u vlast. - Udru­ge po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča već su pred­lo­ži­le na­šeg Želj­ka Kra­ljič­ka kao kan­di­da­ta za mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de u bu­du­ćoj vla­di. Jas­no je, na­ša je ori­jen­ti­ra­nost na Slavoniju, a ono što sma­tra­mo te­melj­nom odred­ni­com jest po­ljo­pri­vre­da u ko­joj je sta­nje ka­tas­tro­fal­no - is­ti­če Vu­lin. Na pi­ta­nje u či­joj bi vla­di sje­dio nji­hov mi­nis­tar - HDZ-ovoj ili SDP-ovoj - od­go­va­ra: - U ovom tre­nut­ku HDSSB ima ja­san pro­gram. Ni­smo ga us­po­re­đi­va­li ni­ti s jed­nim pro­gra­mom. jed­na­ko smo uda­lje­ni i od jed­ne i od dru­ge po­li­tič­ke op­ci­je. I HDZ i SDP su ima­li pri­li­ke pro­mi­je­ni­ti sta­nje u Sla­vo­ni­ji dok su bi­li na vlas­ti na na­ci­onal­noj ra­zi­ni - oštar je pred­sjed­nik HDSSB-a. Za bu­duć­nost Hr­vat­ske bi, sma­tra, bi­lo naj­bo­lje da na vlast do­đe ne­ka tre­ća op­ci­ja. - Tre­ći put o ko­jem se već du­go go­vo­ri. No vje­ru­jem da to još ni­je re­al­no oče­ki­va­ti, ne za na­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re - ka­že. Da će HDZ i SDP ovi­si­ti upra­vo o ovoj sla­von­skoj stran­ci ne­dav­no je za Ex­press go­vo­rio po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski. - Sve dru­go je za­da­no. Za tr­go­va­nje os­ta­je HDSSB, jer gos­po­din Gla­vaš sma­tra da ga je Ka­ra­mar­ko otje­rao u za­tvor, a na­čel­no su pro­tiv SDP-a. Ako HDSSB po­dr­ži SDP, bit će to ve­lik pro­blem za vje­ro­dos­toj­nost SDP-a. No proš­li su oni i ve­ćih pro­mje­na svo­jih iz­bor­nih pro­gra­ma. Mis­lim da oni sve to mo­gu iz­dr­ža­ti, jer su nas već na­vik­li da se ne pri­dr­ža­va­ju iz­bor­nih obe­ća­nja. Gla­vaš je još neo­pre­di­je­ljen, i to je­di­no što vi­dim kao ne­poz­na­ni­cu - re­kao je.

HDSSB iz­la­zi sa­mos­tal­no na iz­bo­re i oče­ku­ju šest man­da­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.