Iako se stje­če do­jam da je 6. pro­sin­ca da­tum iz­bo­ra ko­ji že­li HDZ, iz kru­go­va bli­skih pre­mi­je­ru ot­kri­va se da je i nje­mu taj da­tum vi­še ne­go drag

Express - - BRIFING -

pri­je ovog 6. pro­sin­ca ili 15. stu­de­no­ga (na­vod­no je taj da­tum naj­mi­li­ji pre­mi­je­ru Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću), na­ve­li­ko ras­prav­lja­lo o kraj­njem us­tav­nom ro­ku za odr­ža­va­nje iz­bo­ra - ve­lja­či. Sam pre­mi­jer Mi­la­no­vić po­ten­ci­rao je u svo­jim iz­ja­va­ma kraj­nji us­tav­ni rok pa se taj da­tum uzi­mao dos­ta oz­bilj­no. Ali što se to pro­mi­je­ni­lo da je Mi­la­no­vić od­lu­čio da iz­bo­ri bu­du ipak pri­je us­tav­nog ro­ka, od­nos­no pot­kraj go­di­ne?

IZ­BO­RI PRI­JE NE­GO GRA­ĐA­NI ZA­BO­RA­VE DO­BRE STVA­RI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.