KO­SOR: MOJ GOS­PO­DAR­SKI PRO­GRAM IZ 2010. GO­DI­NE I DA­NAS BI SPASIO ZEM­LJU

IA­KO JE NA čA­čI­ćE­VOJ LIS­TI, OS­TA­JE SA­SVIM NEO­VIS­NA

Express - - BRIFING - Pi­še: TEA KVA­RAN­TAN SOL­DA­TIĆ

Ja­dran­ku Ko­sor do ne­dav­no, dok se jav­no ni­je iz­jas­ni­la na či­joj će se lis­ti na­ći nje­zi­no ime, mno­gi su sla­li sig­na­le ka­ko bi vo­lje­li da se na­đe na nji­ho­voj lis­ti. Šef SDP-a Zoran Milanović ni­je joj po­nu­dio kon­kret­no mjes­to, ali joj je po­ru­čio da “i o to­me mo­gu raz­go­va­ra­ti”, biv­ši pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić ta­ko­đer ju je zvao, a raz­miš­lja­la je i o os­ni­va­nju svo­je stran­ke, raz­go­va­ra­lo je i o nje­zi­noj su­rad­nji s Dra­gom Pr­go­me­tom i MOST-om. Ona je na kra­ju oda­bra­la Re­for­mis­te Ra­di­mi­ra Ča­či­ća te je no­si­te­lji­ca lis­te pe­te iz­bor­ne je­di­ni­ce ko­ja obu­hva­ća Po­že­ško-sla­von­sku žu­pa­ni­ju te Brod­sko-po­sav­sku i Vu­ko­var­sko-sri­jem­sku. Ipak, Ko­sor os­ta­je pot­pu­no neo­vis­na, što zna­či da sa­ma od­lu­ču­je o to­me ko­me će se na­kon iz­bo­ra prik­lo­ni­ti. Nje­zin man­dat pri­pa­da sa­mo njoj i ne­ma obve­za pre­ma Re­for­mis­ti­ma. Ako bi pak osvo­ji­la man­dat, ona ne bi ni­ko­ga ucje­nji­va­la nji­me ni­ti što tra­ži­la za­uz­vrat. Na te­re­nu joj lju­di go­vo­re ka­ko je ona po­treb­na u po­li­ti­ci jer je “glas ra­zu­ma i do­s­ljed­na je se­bi sve ove go­di­ne”. Ko­sor u kam­pa­nju kre­će s gos­po­dar­skim pro­gra­mom opo­rav­ka zem­lje ko­ji je na­pra­vi­la još 2010. go­di­ne. - Ta­mo su na­ve­de­ne sve mje­re, je­dan dio sam us­pje­la pro­ves­ti, a dru­gi ni­sam us­pje­la zbog iz­bo­ra 2011. - ka­že Ko­sor . U pro­gra­mu je, za­bo­rav­lje­na od vla­da­ju­ćih i opor­be, bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, a Ko­sor je na­gla­sak sta­vi­la i na ču­va­nje us­tav­nih vred­no­ta, pro­mi­ca­nju prav­ne dr­ža­ve i vla­da­vi­ne pra­va - kao naj­važ­ni­jih vred­no­ta Us­ta­va. In­zis­ti­rat će i na nuž­nim re­for­ma­ma kao što su mi­ro­vin­ska (sa­mo pe­de­set pos­to nov­ca za mi­ro­vi­ne ide iz do­pri­no­sa, a os­ta­tak iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na i to je, ka­že, ne­iz­dr­ži­vo za dr­ža­vu), za­tim tu je re­or­ga­ni­za­ci­ja te­ri­to­ri­jal­nog us­tro­ja, a po­seb­no će za­go­va­ra­ti žes­to­ku šted­nju mi­nis­tar­sta­va i svih duž­nos­ni­ka, od­nos­no za­uzet će se za šted­lji­vu dr­ža­vu. To se u pr­vom re­du od­no­si na uki­da­nje re­pre­zen­ta­ci­je, kup­nju no­vih auto­mo­bi­la, a za­poš­lja­va­nje u jav­noj upra­vi iš­lo bi pre­ma na­če­lu dva za je­dan, tu je i re­or­ga­ni­za­ci­ja jav­nih po­du­ze­ća, a ono što je mo­žda i naj­re­vo­lu­ci­jar­ni­je jest obve­za dr­ža­nja de­fi­ci­ta pod kon­tro­lom. Upra­vo ovu po­s­ljed­nju stav­ku biv­ša pre­mi­jer­ka bi uve­la kao us­tav­nu ka­te­go­ri­ju. Pod­sje­ti­mo da je Ko­sor iz­aš­la i na europ­ske iz­bo­re ia­ko su je ta­da već iz­ba­ci­li iz HDZ-a. Nas­tup na tim iz­bo­ri­ma omo­gu­ćio joj je Ni­ki­ca Ga­brić na či­joj je lis­ti bi­la na zad­njem mjes­tu te je osvo­ji­la 6561 glas, vi­še od Ga­bri­ća ko­ji je bio na pr­vom mjes­tu lis­te i do­bio 5346 gla­so­va.

Na pr­vom je mjes­tu Ča­či­će­ve lis­te u pe­toj

iz­bor­noj je­di­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.