EMO, A JA ŽE­LIM I ADI BI­TI MI­NIS­TAR

KLI­RA­NJE OT­PA­DA ULO­žI­LI SMO DVOS­TRU­KO VI­ŠE OD HDZ-A

Express - - BRIFING -

će ovi­si­ti o ni­zu okol­nos­ti na­kon iz­bo­ra. Tko god bio iz ko­ali­ci­je Hr­vat­ska ras­te, si­gur­no će zna­ti nas­ta­vi­ti ta­ko da vo­di bri­ga o je­di­nom oko­li­šu ko­jeg ima­mo.

Ex­press: Što mis­li­te o pre­mi­je­ru Mi­la­no­vi­ću?

Pre­mi­jer ra­di do­bar po­sao, po­na­ša se kao dr­žav­nik ko­ji ra­zu­mi­je i šti­ti in­te­re­se svo­jih gra­đa­na, a ne ba­na­ka ili ko­je­kak­vih lo­bi­ja. Po­ka­zao je što zna­či bi­ti do­mo­ljub i da s do­mo­ljub­ljem ne­ma ve­ze po­zer­stvo u ko­jem se jed­na ru­ka dr­ži na sr­cu, a dru­ga u dže­po­vi­ma gra­đa­na. Svi­ma na­ma u vla­di na­met­nuo je te­ži put, spo­ri­ji i mu­ko­tr­p­ni­ji ali put ko­ji je omo­gu­ćio rast umjes­to da je pre­la­mao pre­ko ko­lje­na i pri­uštio gra­đa­ni­ma do­li­nu su­za. A jav­nim ras­pra­va­ma o nje­go­vu sti­lu i na­čin ko­mu­ni­ci­ra­nja ne mis­lim se pri­klju­či­va­ti.

Ex­press: Jeste li is­pu­ni­li sve svo­je ci­lje­ve kao mi­nis­tar?

Pos­ta­vio sam do­bre te­me­lje ali imam još ja­ko mno­go am­bi­ci­ja jer ima­mo go­lem po­ten­ci­jal za ra­zvoj.

Ex­press: Ko­je ci­lje­ve ova vla­da ni­je is­pu­ni­la i za­što?

Is­pu­ni­li smo naj­važ­ni­je, u ve­li­koj mje­ri smo uve­li red i stvo­ri­li pre­du­vje­te da na to­me gra­di­mo da­lje. Strp­lji­vo i sus­tav­no, mo­žda spo­ri­je ne­go što smo i sa­mi htje­li ali ne pre­la­ma­ju­ći pre­ko kič­me gra­đa­na.

Ex­press: Što Hr­vat­sku če­ka, pre­ma va­šem miš­lje­nju, ako HDZ do­đe na vlast?

Zna­mo to, po­vra­tak na sta­ro. Kon­kret­no u mom re­so­ru, za­šti­ta oko­li­ša i pri­ro­de po­nov­no bi se vra­ti­la u za­pe­ćak ne­ko­li­ko mi­nis­tar­sta­va. Fond i nje­go­vih vi­še od mi­li­jar­du ku­na pro­ra­ču­na po­nov­no bi slu­žio za fi­nan­ci­ra­nje kri­mi­na­la, a ne gra­đa­na i ser­vi­si­ra­nje nji­ho­vih po­tre­ba. HDZ ne za­ni­ma ni zdrav­lje gra­đa­na, ni čist oko­liš ni oču­va­na pri­ro­da. Umjes­to in­te­re­sa gra­đa­na važ­ni­je im je šti­ti­ti in­te­re­se sum­nji­va­ca ko­ji su uple­te­ni u pos­lo­ve s ot­pa­dom.

Ex­press: Što će­te ra­di­ti ako do­đe do smje­ne vlas­ti?

O tom po­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.