TKO DRŽ ZA RI­JEČ

Express - - BRIFING -

jed­no­ga od njih uoči ovih iz­bo­ra ko­pa­mo ro­vo­ve, pje­ni­mo se i vri­je­đa­mo me­đu­sob­no. I to je re­zul­tat če­t­vrt­sto­ljet­ne de­mo­kra­ci­je u Hr­va­ta – dva li­je­na fal­si­fi­ka­ta na če­lu dva­ju naj­ja­čih po­li­tič­kih stra­na­ka i za­pje­nje­na go­mi­la. Ako to ni­je sli­ka po­ra­za, ne znam što jest. Po­raz či­ni gor­čim či­nje­ni­ca da u hr­vat­skom po­li­tič­kom spek­tru ne pos­to­ji iz­gled­na al­ter­na­tiv­na politička op­ci­ja, fa­moz­ni “treći put”. Pri­je ne­pu­nih go­di­nu da­na či­ni­lo se da će ORaH Mi­re­le Holy na­pra­vi­ti pu­ko­ti­nu u dvos­tra­nač­kom mo­no­li­tu, da će uze­ti zna­tan dio gla­so­va lje­vi­ce i pos­ta­ti za­me­tak tre­ćeg pu­ta.

U HR­VAT­SKOJ PO­LI­TI­CI NE­MA AL­TER­NA­TI­VE AKTUALNIMA

Da­nas ta stran­ka, zbog vanj­skih pod­me­ta­nja i unu­tar­njih sla­bos­ti, je­dva pre­la­zi iz­bor­ni prag. Ono što ni­je us­pje­lo ORaH-u na li­je­vom cen­tru, či­ni se da će na des­nom cen­tru us­pje­ti ne­za­vis­noj lis­ti Most ko­ju vo­di met­ko­vić­ki gra­do-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.