VO­JAR­NA OKRU­ŽE­NA BOD­LJI­KA­VOM ŽI­COM

Express - - BOSANSKI LONAC -

Ka­ra­mar­ko ne skri­va svoj po­li­tič­ki ide­al: to je ne­ka­kav miks Tuđ­ma­na iz vre­me­na “cr­nih, žu­tih i cr­ve­nih vra­go­va” i Vik­to­ra Or­ba­na. Ka­ra­mar­ko­va vi­zi­ja Hr­vat­ske je vo­jar­na okru­že­na bod­lji­ka­vom ži­com srd­no, u par­tij­skom ka­ni­bal­skom ri­tu­alu, po­mes­ti Ka­ra­mar­ka i ka­ma­ri­lu. Ili je ovo SDP-ov ek­s­lu­zi­vi­tet, gdje os­ta­rje­li “vje­či­ti vo­đa” pri­pre­ma mla­đah­nog na­s­ljed­ni­ka, dok su stran­ke po­put HDZ-a pre­do­dre­đe­ne za ge­ron­to­kra­ci­ju, od­nos­no ka­ni­ba­li­zam s umjet­nim zub­nim pro­te­za­ma? Ka­ra­mar­ko, ta­ko­đer, otvo­re­no naj­av­lju­je uzur­pa­ci­ju de­mo­kra­ci­je, pre­ma uzo­ru na Ko­lin­du Gra­bar Ki­ta­ro­vić ko­ja se pet­lja u sve, osim u vlas­ti­ti po­sao. Zbog če­ga Ka­ra­mar­ko li­ci­ti­ra sa za­ti­ra­njem odre­đe­nih slo­bo­da, što je naj­o­či­ti­je u slu­ča­ju ri­ječ­kog ka­za­li­šta i Fr­lji­ća kao HDZ-ov­ske cr­ve­ne kr­pe? U slu­ča­ju da osvo­ji sve man­da­te u Sa­bo­ru, Ka­ra­mar­ko ne­ma me­ha­niz­ma ko­jim bi smi­je­nio “spor­nog” Fr­lji­ća. Od­go­vor je jed­nos­ta­van: ni­šta ti­me ne gu­bi. A s dru­ge stra­ne pri­do­bit će na svo­ju stra­nu ci­je­lu ra­zo­ča­ra­nu voj­sku “nos­tal­gi­ča­ra” ko­ji­ma je i da­nas ne­dos­ti­žan uzor Tuđ­ma­no­va auto­krat­ska vlast. Tko da­nas pro­pi­tu­je de­mo­krat­ski le­gi­ti­mi­tet? Tre­ba­lo bi se za­pi­ta­ti ko­li­ko u pre­diz­bor­nim kam­pa­nja­ma u no­vi­je vri­je­me do­no­si vje­ro­dos­toj­nost ili prin­ci­pi­jel­nost. Ja­ko ma­lo, či­ni mi se, što ovu kam­pa­nju či­ni još be­smis­le­ni­jom. Bi­lo bi mno­go učin­ko­vi­ti­je i jef­ti­ni­je da HDZ i SDP, pre­ma uzo­ru na ma­fi­ja­ške kla­no­ve, po­di­je­le jed­nom za­uvi­jek Hr­vat­sku, za­pi­ša­ju svo­je gra­ni­ce i “mir­na Bos­na”. De­mo­kra­ci­ja na ov­daš­nji na­čin ovim pos­tup­kom ne bi mno­go iz­gu­bi­la. Ka­ra­mar­ko, pri­mje­ri­ce, ko­ris­ti de­mo­krat­ske pro­ce­du­re kao ljes­tve. Na­kon što se uz nji­ho­vu po­moć usp­ne na tron, jed­nos­tav­no ih, iz vi­si­ne, od­gur­ne na zem­lju. Jer vi­še ni­ko­me ne tre­ba­ju. Fr­ljić bi se po tom prin­ci­pu la­ko mo­gao pre­tvo­ri­ti “u žu­tog, cr­nog ili cr­ve­nog vra­ga” oli­če­nog u ne­su­đe­nom za­gre­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku iz de­ve­de­se­tih. Ri­ječ­ki HNK “vi­še ni­je ni hr­vat­ski ni na­rod­ni”... “Pos­ta­lo je pros­tor kul­tur­ne oku­pa­ci­je u ko­jem se iz­vr­ga­va ru­glu hr­vat­ska kul­tu­ra i hr­vat­ski na­rod...” Sto­ga, kli­če Ka­ra­mar­ko: “To će­mo pro­mi­je­ni­ti na­kon 8. stu­de­no­ga!” “Sje­di To­mi­ce, pet plus”, re­kao bi pokojni Tuđ­man iz “žu­to-cr­no­cr­ve­ne” eg­zor­cis­tič­ke fa­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.