STVA­RA SE EU­ROP­SKA MEGABANKA, RI­VAL VE­LI­KIM KRE­DI­TO­RI­MA AME­RI­KE?

GU­BI­CI I OT­KA­ZI?

Express - - EKONOMIX -

Europ­ske bankare oče­ku­je tu­rob­na jesen. Naj­moć­ni­ja ban­ka naj­ja­čeg eu­rop­skog gos­po­dar­stva, De­ut­s­c­he Bank, za treći je kvartal naj­a­vi­la gu­bi­tak od 6,2 mi­li­jar­de eura. Za tro­ško­ve prav­nih spo­ro­va ban­ka sa­mo u ovom raz­dob­lju mo­ra re­zer­vi­ra­ti 1,2 mi­li­jar­de eura, pi­še Pos­lov­ni dnev­nik. I Cre­dit Su­isse je na kli­za­vu te­re­nu. Stro­ga pra­vi­la o ka­pi­ta­li­zi­ra­nos­ti ko­je na­me­ću švi­car­ski re­gu­la­to­ri pri­si­lja­va­ju ban­ku da pri­ba­vi do­da­tan no­vac, što će, uz već naj­av­lje­nu re­or­ga­ni­za­ci­ju pos­lo­va­nja, naj­vje­ro­jat­ni­je zna­či­ti i no­vi krug pro­da­je di­oni­ca u že­lji da osi­gu­ra­ju šest do osam mi­li­jar­di eura. Bri­tan­ski Stan­dard Char­te­red na slič­nim je mu­ka­ma. Re­zul­ta­ti stres tes­ta Bank of En­gland, ko­ji će bi­ti objav­lje­ni u pro­sin­cu, pi­še u ana­li­zi The Wall Stre­et Jo­ur­na­la, mo­gli bi do­ka­za­ti da Stan­dar­du opas­no manj­ka ka­pi­ta­la, a već se zna da će otkaz do­bi­ti od 1000 do 4000 lju­di na me­na­džer­skim po­zi­ci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.