BRENTONICO, ITA­LI­JA ‘VJE­ŠTI­CA’ UBI­JE­NA 1716. ZBOG TU­RIS­TA OPET NA SU­DU

SLU­čAJ GOS­PO­đE TOL­DI­NI PO­DI­JE­LIO JE POVJESNIčARE

Express - - GLOBUS - Pi­še: IVAN RADNIĆ

Ži­vot Ma­ri­je Ber­to­let­ti Tol­di­ni ni po če­mu ni­je bio iz­ni­man. Ipak, 300 go­di­na na­kon što joj je sud­skom od­lu­kom odrub­lje­na gla­va, nje­zin slu­čaj po­di­je­lio je europ­ske povjesničare i prav­ni­ke. Maria Tol­di­ni, gos­po­đa od 60 go­di­na iz ta­li­jan­skog se­la Brentonico, osu­đe­na je na smrt zbog vje­šti­ča­re­nja. Uhi­će­na je u ruj­nu 1715. zbog op­tuž­bi za pre­ljub, bla­sfe­mi­ju, he­re­zu, čak i za ba­ca­nje pe­to­go­diš­njeg dje­ča­ka u ve­lik lo­nac s vru­ćim ras­top­lje­nim si­rom, a po­gub­lje­na je ne­ko­li­ko mje­se­ci pos­li­je. Nje­zi­na pri­ča ni­je ni­šta druk­či­ja od 60.000 os­ta­lih že­na ko­je su od kra­ja 15. sto­lje­ća pa do 19. ži­vot iz­gu­bi­le u lu­di­lu lo­va na vje­šti­ce, no po­nov­no otva­ra­nje nje­zi­na slu­ča­ja po­tak­nu­li su - tu­ris­ti. - Na­kon što sam vi­dio te­atra­lan, ru­žan i ne­pri­mje­ren opis ži­vo­ta gos­po­đe Tol­di­ni, kre­iran is­klju­či­vo zbog tu­ris­ta i zgr­ta­nja nov­ca, kre­nuo sam s ak­ci­jom da je sud os­lo­bo­di sva­ke kriv­nje - re­kao je Qu­in­to Ca­na­li, lo­kal­ni čel­nik za­du­žen za kul­tu­ru. Ca­na­li je us­pio u svom na­umu, gos­po­đa Ber­to­let­ti će opet na sud, a su­dit će joj se pre­ma za­ko­ni­ma iz onog vre­me­na. An­ga­ži­ran je čak i su­dac ko­ji je upoz­nat s prav­nim knji­ga­ma te pro­pi­si­ma i za­kon­skim ak­ti­ma iz 18. sto­lje­ća. Sve će bi­ti pri­prem­lje­no kao da je 1716. Ber­to­let­ti je bi­la jav­no po­gub­lje­na, a nje­zi­no je ti­je­lo spa­lje­no na mjes­tu gdje je da­nas park. Po­vjes­ni­čar Car­lo An­drea Pos­tin­ger vje­ru­je da ju je vje­ro­jat­no net­ko iz obi­te­lji laž­no pro­ka­zao ka­ko bi se do­mo­gao nje­zi­na na­s­ljed- stva, bu­du­ći da ni­je ima­la dje­ce. Nje­zin slu­čaj raz­lju­ti­lo je europ­ske povjesničare, ko­ji sma­tra­ju da no­vo su­đe­nje ne­ma smis­la, te da se na taj na­čin is­mi­ja­va­ju po­vi­jes­ti. - Pa, na­rav­no da je Ber­to­let­ti žr­tva, ali sa­mo jed­na od mno­gih. Što je sa svim os­ta­lim žr­tva­ma ko­je po da­naš­njim stan­dar­di­ma i pra­vu ne bi bi­le osu­đe­ne. Zar će­mo i za njih or­ga­ni­zi­ra­ti no­va su­đenja. Pa, tko bi to sve pla­tio - rek­la je Lo­uise Nyholm Kal­les­trup, pro­fe­so­ri­ca na dan­skom sve­uči­li­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.