Pre­mi­jer Ca­me­ron mo­ra za­dr­ža­ti Bri­ta­ni­ju u EU

Express - - GLOBUS -

Ve­ći­na sta­nov­ni­ka Bri­ta­ni­je za iz­la­zak je iz EU. To bi bi­lo fi­nan­cij­ski po­gub­no za dr­ža­vu, pa pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron mo­ra pod sva­ku ci­je­nu za­dr­ža­ti zem­lju u Eu­rop­skoj uni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.