DJE­CA UBI­JA­JU DJE­CU: RAS­TU MRŽ­NJA I STRAH U JE­RU­ZA­LE­MU

Express - - GLOBUS -

To su dje­voj­ke i dečki na­oru­ža­ni ku­hinj­skim no­že­vi­ma. Ni­su po­ve­za­ni s te­ro­ris­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i ne do­la­ze iz Po­ja­sa Ga­ze. To su iz­ra­el­ski Ara­pi, sta­nov­ni­ci Je­ru­za­le­ma, jed­nog od naj­sve­ti­jih i naj­kr­va­vi­jih gra­do­va na svi­je­tu. Ta­moš­nji me­di­ji na­zi­va­ju ga “mla­de­nač­kim” ili “gra­đan­skim te­ro­riz­mom”. Jer ni­je ri­ječ o uvjež­ba­nim te­ro­ris­ti­ma s eks­plo­zi­vom oko po­ja­sa. To su sa­mo dje­ca ko­ja ubi­ja­ju dru­gu dje­cu. Po­s­ljed­njih da­na broj tak­vih na­pa­da je porastao, a pro­fil po­či­ni­te­lja je sve kom­plek­s­ni­ji. Po­čet­kom tjed­na iz­ra­el­skim me­dji­ma i druš­tve­nim mre­ža­ma kru­ži­la je fo­to­gra­fi­ja kr­va­vog i na­pu­šte­nog bi­cik­la. Iza fo­to­gra­fi­je sa­mo još jed­na u ni­zu na­sil­nih pri­ča sa smrt­nim is­ho­dom ko­je se sva­kod­nev­no do­ga­đa­ju u Je­ru­ze­le­mu. S jed­ne stra­ne plač iz­ra­el­skih dje­ča­ka ko­ji idu u osmi raz­red os­nov­ne ško­le i pred či­jim je oči­ma do smr­ti iz­bo­den nji­hov ko­le­ga iz raz­re­da, a s dru­ge stra­ne, ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od Je­ru­za­le­ma, ne­da­le­ko od Ra­mal­la­ha, plač pri­ja­te­lja iz raz­re­da ubo­ji­ce, tri­na­es­to­go­diš­nja­ka. Oku­pi­li su se is­pred nje­go­ve fo­to­gra­fi­je, ko­ja pri­ka­zu­je be­ži­vot­no ti­je­lo, jer su ga ublil iz­ra­el­ski voj­ni­ci. Po­kraj ti­je­la nat­pis: “Još jed­na žr­tva iz­ra­el­skog te­ro­riz­ma”. Fron­ta je svug­dje, a na­či­na za napad i obra­nu ima bez­broj. Naj­ve­će opas­nos­ti su, osim no­že­va, odvi­ja­ča, sje­ki­ra, auto­mo­bi­la ko­ji se ko­ris­te za napad i slič­nih “gad­ge­ta”, ape­li ko­ji po­zi­va­ju sve gra­đa­ne Izraela da ku­pe i nose oruž­je i por­no­gra­fi­ja smr­ti i kr­vi ko­ja kru­ži po me­di­ji­ma i druš­tve­nim mre­ža­ma i hra­ni mrž­nju i strah. I taj za­tvo­re­ni krug. Iz­ra­el­ske sna­ge si­gur­nos­ti ubi­le su u dva odvo­je­na na­pa­da pet Pa­les­ti­na­ca, me­đu ko­ji­ma i dva dje­ča­ka od 12 i 15 go­di­na. Na­pa­li su na­kon što su, ta­ko­đer u odvo­je­nim na­pa­di­ma, iz­bo­de­na če­ti­ri Iz­ra­el­ca u bli­zi­ni Sta­rog gra­da u Je­ru­ze­le­mu. Pri­ja­te­lji i škol­ski ko­le­ge dva ubi­je­na dje­ča­ka na­oru­ža­li su se no­že­vi­ma i kre­nu­li u no­vi napad. Na­s­mrt su iz­bo­li jed­nog iz­ra­el­skog dje­ča­ka. Iz­ra­el­ske sna­ge, ka­ko i nje­go­vi pri­ja­te­lji, kre­nu­li su u kon­tra­na­pad, u po­tra­zi za osve­tom i žr­tva­ma me­đu arap­skim dje­ča­ci­ma. I ta­ko da­lje. Dok iz­ra­el­ski po­li­caj­ci “ski­da­ju” kr­va­ve mr­lje s je­ru­za­lem­skih ces­ta, gra­do­na­čel­nik po­zi­va na za­tva­ra­nje Po­ja­sa Ga­ze i svih arap­skih na­se­lja u oko­li­ci Je­ru­za­le­ma. I na pa­ž­lji­vu pro­vje­ru svih sta­nov­ni­ka Je­ru­za­le­ma. Ne zo­vu to slu­čaj­no “va­lom na­si­lja”. Od­la­zi i do­la­zi u mo­ru ko­je ni­je ni­ka­da mir­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.