AN­GE­LA MER­KEL IDE NA SVE ILI NI­ŠTA S MI­GRAN­TI­MA

Mi­nis­tru unu­tar­njih pos­lo­va odu­ze­la je sve ov­las­ti u ve­zi s mi­gran­ti­ma kad je po­čeo do­vo­di­ti u pi­ta­nje nje­zi­nu po­li­ti­ku i sve pre­ba­ci­la na svoj kan­ce­lar­ski ured. Kse­no­fo­bi­ju osu­đu­je stal­no...

Express - - GLOBUS - Pi­še: MARKO BA­RI­ŠIĆ

Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel opet je na su­prot­noj stra­ni. Za raz­li­ku od znat­nog di­je­la europ­skih ze­ma­lja, i da­lje pro­vo­di po­li­ti­ku otvo­re­nih vra­ta pre­ma mi­gran­ti­ma ko­ji hr­le u Eu­ro­pu s Bli­skog is­to­ka. Sa­mo u ruj­nu ove go­di­ne Nje­mač­ka je pri­mi­la oko 280.000 tih ne­sret­ni­ka, što je znat­no vi­še ne­go što je ti­je­kom ci­je­le proš­le go­di­ne bi­lo tra­ži­te­lja azi­la u toj zem­lji (oko 200 ti­su­ća). Ukup­no će ih Nje­mač­ka ove go­di­ne pri­mi­ti iz­me­đu 800.000 i mi­li­jun zbog če­ga kan­ce­lar­ka Mer­kel do­bi­ju sve moć­ni­je pro­tiv­ni­ke i u sa­moj zem­lji. Na po­čet­ku je to bi­la sa­mo kse­no­fob­na Pe­gi­da sa svo­jim pro­s­vje­di­ma pre­tež­no u Dre­sde­nu, po­tom se pro­tiv nje­ne po­li­ti­ke po­bu­nio i ba­var­ski CSU, ina­če njen ko­ali­cij­ski part­ner, a zad­njih da­na sti­žu vi­jes­ti ka­ko se i unu­tar nje­ne ma­tič­ne stran­ke CDU-a stva­ra par­la­men­tar­na frak­ci­ja ko­ja tra­ži pre­kid pri­hva­ta mi­gra­na­ta i po­di­za­nje ogra­de na nje­mač­kim gra­ni­ca­ma. Tu je, da­ka­ko, i ne ma­li broj čel­ni­ka dr­ža­va s is­to­ka Eu­ro­pe. No Mer­kel kao da se pu­no ne oba­zi­re na to. Po­sje­ću­je ško­le u ko­je su se upi­sa­la dje­ca mi­gra­na­ta i fo­to­gra­fi­ra se uz nji­ho­ve ši­ro­ke osmi­je­he, ko­ji ne skri­va­ju sre­ću što su iz ka­osa iz­bje­glič­kih lo­go­ra u Tur­skoj ili iz pak­la Si­ri­je, Ira­ka ili Af­ga­nis­ta­na, ko­nač­no doš­li u si­gur­nost. Iz sa­vez­ne bla­gaj­ne iz­dva­ja ve­li­ka nov­ča­na sred­stva za pro­gra­me uče­nja nje­mač­kog je­zi­ka či­me će do­se­lje­ni­ci, ka­ko vje­ru­je, lak­še do­ći do pos­la i u ko­nač­ni­ci br­že se in­te­gri­ra­ti. Mer­kel go­vo­ri ka­ko se ne smi­je po­no­vi­ti gre­ška kao s gas­tar­baj­te­ri­ma iz šez­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća ko­ji su doš­li kao gos­tu­ju­ći rad­ni­ci i ži­vje­li pa­ra­lel­ni ži­vot iz­van nje­mač­kih ins­ti­tu­ci­ja.

AN­GE­LA NE PRAŠTA ONI­MA KO­JI JOJ SE PRO­TI­VE

Oni­ma ko­ji se pro­ti­ve tak­voj nje­noj po­li­ti­ci, ne opra­šta. Svom mi­nis­tru unu­tar­njih pos­lo­va odu­ze­la je ov­las­ti u ve­zi s mi­gran­ti­ma ka­da je po­čeo do­vo­di­ti u pi­ta­nje nje­nu po­li­ti­ku i sve pre­ba­ci­la na svoj kan­ce­lar­ski ured. Za­tra­ži­la je oš­tri­je kaž­nja­va­nje onih ko­ji na­pa­da­ju iz­bje­glič­ke cen­tre, ne pres­ta­je s osu­dom kse­no­fob­nih sku­po­va, a ni­je njež­na ni pre­ma opo­nen­ti­ma te nje­ne po­li­ti­ke iza ko­je ina­če sto­je i so­ci­jal­de­mo­kra­ti (SDP) ko­ji su s njom na vlas­ti u tzv. ve­li­koj ko­ali­ci­ji u Ber­li­nu. Ka­da su pri­je mje­sec i pol da­na u tu dr­ža­vu na­hru­pi­le pr­ve ve­li­ke sku­pi­ne mi­gra­na­ta, Mer­kel je ka­za­la ka­ko je „ra­du­je što je Nje­mač­ka pos­ta­la zem­lja ko­ja lju­de aso­ci­ra na na­du te da je ako se gle­da na­ša proš­lost, to ne­što vr­lo vri­jed­no“. Osim to­ga, Nje­mač­ka je ima­la pro­blem s ne­dos­tat­kom rad­ne sna­ge (po­čet­kom go­di­ne ta­moš­nje bur­ze su tra­ži­le oko 600.000 rad­ni­ka), a kao i dru­ge ra­zvi­je­ne zem­lje ima sve sta­ri­je sta­nov­niš­tvo zbog če­ga u pi­ta­nje do­la­zi mi­ro­vin­ski sus­tav. De­mo­gra­fi su pre­dvi­đa­li da će, ako se nas­ta­ve sa­daš­nji tren­do­vi, Nje­mač­ka za tri­de­se­tak go­di­na ima­ti oko 13 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka ma­nje. Oči­to su to sve raz­lo­zi zbog ko­jih je Mer­kel kre­nu­la u ovu pri­ču ko­ja će stu­bo­kom pro­mi­je­ni­ti nje­nu zem­lju. Ni­je ri­ječ sa­mo o mo­ral­nim raz­lo­zi­ma, ni o stva­ra­nju no­vog imi­dža zem­lje (ia­ko i oni je­su važ­ni), ne­go i o eko­nom­skoj ra­ču­ni­ci te bri­zi za nas­tav­kom pros­pe­ri­te­ta nacije. Uos­ta­lom, da Mer­kel ne pa­da na emo­ci­je bi­lo je vid­lji­vo pri rje­ša­va­nju kri­ze u euro­zo­ni. Kad su go­to­vo svi in­zis­ti­ra­li da se us­pos­ta­vi ne­ka vr­sta europ­ske so­li­dar­nos­ti ka­ko bi se po­mo­glo zem­lja­ma u duž­nič­koj kri­zi, nje­mač­ka kan­ce­lar­ka je us­tra­ja­va­la na sta­vu ka­ko „svat­ko tre­ba pla­ća­ti svo­je du­go­ve“. Nje­mač­ka tu ni­je bi­la ši­ro­ke ru­ke, što joj i da­nas spo­či­ta­va­ju u Ate­ni. Ia­ko je i ta­da bi­la na su­prot­noj stra­ni od ve­ći­ne, na kra­ju je po­bi­je­di­la. Njen stav pre­to­čen je u od­lu­ke Europ­ske uni­je.

U AN­KA­RI SE PONAŠALA KAO DA JE ŠE­FI­CA ČI­TA­VE EU

Obo­ru­ža­na mo­ral­nim ka­pi­ta­lom ko­ji je stek­la hu­ma­nim pris­tu­pom mi­gran­ti­ma, a svjes­na da će se vr­lo sko­ro is­pu­ni­ti kvo­ta ko­ju je pre­dvi­dje­la za ovu go­di­nu, Mer­kel je pro­tek­lih da­na bi­la u Tur­skoj. S vlas­ti­ma u An­ka­ri po­ku­ša­la je do­go­vo­ri­ti da za­dr­že mi­gran­te. Po­nu­di­la im je 3 mi­li­jar­de eura, ne­ke olak­ši­ce oko li­be­ra­li­za­ci­je viz­nog re­ži­ma te otva­ra­nje ne­kih po­glav­lja u pre­go­vo­ri­ma s EU (pa­ra­lel­no s tim grč­ka Obal­na straža bi tre­ba­la stro­že kon­tro­li­ra­ti svo­ju mor­sku gra­ni­cu). Ia­ko sa­mo čel­ni­ca Nje­mač­ke, Mer­kel je u An­ka­ri nas­tu­pa­la kao da je še­fi­ca EU-a. Oči­to je već pos­ta­la to­li­ko moć­na da joj ne­će bi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.