AN­GE­LU MER­KEL RU­ŠE JER NI­JE KAZ­NI­LA PU­TI­NA

Sa­vez Mo­sk­ve i Ber­li­na, jef­ti­ne ru­ske ener­gi­je i moć­ne nje­mač­ke in­dus­tri­je, noć­na je mo­ra Ba­rac­ka Oba­me i Ame­ri­ke

Express - - GLOBUS - Pi­še: BO­RIS­LAV RIS­TIĆ, ko­lum­nist Ve­čer­njeg lis­ta i pu­bli­cist

Pred do­ga­đa­ji­ma ko­ji ovih da­na pu­ne nas­lov­ne stra­ni­ce, mno­gi ko­ji su na naš svijet na­vik­li gle­da­ti hlad­no­ra­tov­skim oči­ma, mo­gu osje­ća­ti frus­tra­ci­ju, za­pa­nje­nost i zbu­nje­nost. Hlad­ni rat je, sa­da to zna­mo, pred­stav­ljao svijet sta­bil­nos­ti, mi­ra i pros­pe­ri­te­ta. Una­toč bur­nim pro­mje­na­ma, naš mo­ral­ni svijet je bio ne­uz­dr­man. Ima­li smo do­bre i lo­še deč­ke, Is­tok i Za­pad, Ame­ri­ka je pre­dvo­di­la, Ru­si­ja ko­či­la, a Eu­ro­pa je, po­di­je­lje­na i sve­de­na na po­li­tič­kog pa­tulj­ka, ski­da­la sa se­be te­ret proš­los­ti, ko­ra­ča­ju­ći k pos­ti­de­olo­škom esha­to­nu i li­be­ral­nom uni­ver­za­lis­tič­kom snu o Vječ­nom mi­ru. Ve­li­ki he­ge­lov­ski fi­lo­zof i tu­mač to­ga svi­je­ta, Alexan­dre Ko­je­ve, na­pus­tio je svo­ju fi­lo­zof­sku ka­te­dru i za­pos­lio se kao služ­be­nik Europ­ske za­jed­ni­ce za ug­ljen i če­lik, bu­du­će Europ­ske uni­je. Iz­gle­da­lo je da je u Eu­ro­pi povijest za­vr­ši­la svoj po­sao. Ka­da je ame­rič­ki pred­sjed­nik Ro­nald Re­agan tri­jum­fal­no za­tra­žio od svog so­vjet­skog ko­le­ge, Mi­ha­ila Gor­ba­čo­va, da sru­ši Ber­lin­ski zid, i ka­da je taj zid pao, Ko­je­ve­ovom uče­ni­ku, ame­rič­kom neo­kon­zer­va­tiv­cu Fran­ci­su Fu­kuya­mi, os­ta­lo je sa­mo još da po­t­vr­di za­ključ­ke svo­ga uči­te­lja o “kra­ju po­vi­jes­ti“.

OBA­MA JE HTIO BI­TI OBRATNI RE­AGAN, ALI NI­JE US­PIO

Re­agan se či­nio kao ovo­dob­ni Na­po­le­on, ko­ji je svi­je­tom pro­ši­rio bla­go­vi­jest o po­ra­zu ko­mu­nis­tič­kog car­stva zla i em­fa­tič­no po­t­vr­dio uni­ver­zal­nu is­ti­nu svi­je­ta li­be­ral­nog ka­pi­ta­liz­ma. Eu­ro­pa se mo­gla uje- di­ni­ti u svom pos­ti­de­olo­škom snu o Vječ­nom mi­ru. I svi smo po­vje­ro­va­li u taj san o pa­ci­fis­tič­kom po­ten­ci­ja­lu uje­di­nje­ne Eu­ro­pe, za­bo­rav­lja­ju­ći pri­tom da je hlad­no­ra­tov­ska, po­li­tič­ki in­fe­ri­or­na i ra­zo­ru­ža­na Eu­ro­pa bi­la ge­opo­li­tič­ki za­klju­čak ko­ji je čo­vje­čans­tvo iz­vuk­lo iz is­kus­tva dva svjet­ska ra­ta – a to je da mir u Eu­ro­pi mo­že osi­gu­ra­va­ti sa­mo po­di­je­lje­na, po­li­tič­ki in­fe- ri­or­na i ra­zo­ru­ža­na Nje­mač­ka. Hlad­no­ra­tov­ska blo­kov­ska po­dje­la bi­la je sa­mo ide­olo­ška ši­fra ge­opo­li­tič­ki po­di­je­lje­ne, sla­be i ra­zo­ru­ža­ne Nje­mač­ke. Sa­da su, pod ges­lom eu­rop­skog uje­di­nje­nja, ti za­ključ­ci bi­li po­ni­šte­ni, a umjes­to evo­lu­ci­je k pos­t­hlad­no­ra­tov­skom svi­je­tu, do­bi­li smo invo­lu­ci­ju k ge­opo­li­tič­ki otvo­re­nom pred­hlad­no­ra­tov­skom svi­je-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.