‘MA­NI­JAK’ TA­LI­JAN­SKE K PRI­VRE­ME­NOM RA­DU U Odras­tao je u Uma­gu, idol mu je Dra­žen Pe­tro­vić, a na­di­mak Atom­ska Mu­ha zbog tem­pe­ra­men­ta ko­ji ru­ši sve pred so­bom

Express - - GREJTST -

ko­šu­lje na utak­mi­ci, ur­la­nja... na, naš nas­lov je bio ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje. Ta­li­jan­ska li­ga je bi­la ja­ka, u fi­na­lu smo, re­ci­mo, po­bi­je­di­li Be­net­ton ko­ji je vo­dio Želj­ko Obra­do­vić. Pozzecco me iz­ne­na­dio i poz­na­va­njem na­še – mo­žda je bo­lje re­ći ex-yu – ko­šar­ke, i sna­la­že­njem u hr­vat­skom je­zi­ku. Psov­ke su mu soč­ne i upo­treb­lja­va ih od­lič­nim taj­min­gom, s is­tom straš­ću s ko­jom ih i mi upo­treb­lja­va­mo… Otac mi je iz Uma­ga, i du­go sam lje­ta pro­vo­dio ta­mo, imam sjaj­na sje­ća­nja na to do­ba. Ta­da sam i za­vo­lio će­va­pe. A odras­tao sam u Tr­stu, gle­da­ju­ći TV Ca­po­dis­tria, ko­ja je pre­no­si­la ju­gos­la­ven­sku ko­šar­ku, i na­ci­onal­no pr­vens­tvo i Kup pr­va­ka. I te­be sam gle­dao mno­go pu­ta… Ta­da ste bi­li mno­go bo­lji od nas. Ovaj do­la­zak u Hr­vat­sku mi je bi­la je­dins­tve­na pri­li­ka da iz­nu­tra upoz­nam ko­šar­ku ko­joj sam se ne­ka­da di­vio. Na­dam se da se ne­ćeš ra­zo­ča­ra­ti. Ne znam što ću pos­li­je ra­di­ti u ži­vo­tu, ali ovo mi je do­sad je­dins­tve­no is­kus­tvo. Uz­bu­đen sam što sam ov­dje, i iz­ne­na­đen sam Za­gre­bom u po­zi­tiv­nom smis­lu. Ne sa­mo gra­dom ne­go i lju­di­ma, ipak i lju­di či­ne gra­do­ve. Igrao sam i u Mo­sk­vi, ko­ja je li­je­pa, ali… Evo ti pri­mje­ra - bi­li smo neg­dje na pu­tu, a dje­voj­ka, Špa­njol­ka, mi se iz­gu­bi­la i ni­je bi­la si­gur­na ka­ko do­ći do ku­će. Da bu­de si­gur­na, pet pu­ta je pi­ta­la pro­laz­ni­ke da joj po­mog­nu i svih pet joj se iz svih sna­ga tru­di­lo po­mo­ći, da bi je pe­ti na kra­ju i do­pra­tio do ku­će. I svi su go­vo­ri­li en­gle­ski. Li­jep grad lju­baz­nih lju­di. To je, za­sad, ra-

Poz­nat je po ‘Ma­mi­ćev­skim spek­tak­li­ma’ po­put tr­ga­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.