SPREM­NI SMO: GEOLOZI SAD MO­GU PRE­DVI­DJE­TI ERUPCIJU SUPERVULKANA

Express - - ZNANOST -

Obra­ća­mo vam se u ime na­še stran­ke SO­LO POSITIVO j.d.o.o. iz Za­gre­ba, or­ga­ni­za­to­ra So­lo Positivo Film Fes­ti­va­la, a ve­za­no uz ne­is­t­ni­te i ne­toč­ne in­for­ma­ci­je objav­lje­nu 11. ruj­na 2015. u tjed­ni­ku Ex­press auto­ri­ce Pa­ule Bo­ba­no­vić pod na­zi­vom “Film­ska pljač­ka: Ka­ko se iz­vla­či no­vac za fan­tom­ske fes­ti­va­le“. Is­ti­če­mo da SPFF od 1. iz­da­nja ni­je ni­ti je­dan film pro­ji­ci­rao s DVD me­di­ja, ne­go s HD sco­po­va, od­nos­no Me­dia Playe­ra na ko­ji­ma su ured­no po­hra­nje­ni svi filmovi, a što je vr­lo la­ko pro­vjer­lji­vo. Na­da­lje, is­to ta­ko is­ti­če­mo da ni­je toč­no da SPFF ni­je imao odo­bre­nja po­treb­na za pro­ji­ci­ra­nje bi­lo ko­jeg od fil­mo­va ko­ji su ove ili bi­lo ko­je dru­ge go­di­ne pu­šte­ni na fes­ti­va­lu, uklju­ču­ju­ći tu i onaj ko­ji je pu­šten s vo­de­nim Znans­tve­ni­ci is­tra­ži­va­nje te­me­lje na stva­ra­nju i obli­ku mi­ne­ra­la kvar­ca ko­ji su naš­li u svim ka­tas­tro­fa­ma Ra­zvi­li smo ne­ko­li­ko teh­ni­ka pro­ma­ka­tas­tro­fa. Vul­ka­ni su tad iz­ba­ci­li 100 tra­nja sta­nja vul­ka­na ko­je zo­ve­mo pu­ta vi­še pli­no­va, mag­me i ka­me­nja “ču­va­ri vre­me­na”. Jed­na od njih je na po­vr­ši­nu Zem­lje. Stvo­ri­li su ve­li­ke ge­obr­zi­no­me­tar ko­jim mje­ri­mo ko­li­ko obla­ke di­ma ko­ji­ma su pre­kri­li ci­je­le br­zo se ra­zvi­ja­ju ba­ze­ni pu­ni pli­no­va kon­ti­nen­te i do­ve­li do ve­li­kog po­mo­ra i mag­me. Za­sad mo­že­mo pre­dvi­dje­ti bi­lja­ka i ži­vo­ti­nja. Po­s­ljed­nja tak­va gdje će do­ći do su­pe­re­rup­ci­je ba­rem bi­la je pri­je 27.000 go­di­na na No­vom 500 go­di­na pri­je ka­tas­tro­fe, re­kao je Ze­lan­du kad je eks­plo­di­rao vul­kan TaGu­il­her­me Gu­al­da, ge­olog Sve­uči­li­šta upo. Is­tra­ži­va­nja te­me­lje i na is­tra­žiVan­der­bilt za Da­ily Ma­il. Ta se teh­ni­ka va­nju su­pe­erup­ci­ja vul­ka­na u ame­rič­te­me­lji na pro­uča­va­nju kris­ta­la kvar­kom na­ci­onal­nom par­ku Yel­lows­to­ne. ca, mi­ne­ra­la ko­ji nas­ta­je on­dje gdje - Tre­nu­tač­no zna­mo da ba­zen la­ve ima ja­ko mno­go mag­me. Pre­gle­da­va­ju is­pod par­ka ni­je do­volj­no ve­lik da bi ih rend­ge­ni­ma i tra­že pos­to­je li u nji­ge­ne­ri­rao to­li­ko ja­ku erupciju. Jed­ma ru­pe ko­je se stvo­ri­la mag­ma. Što nom kad do­đe do mak­si­mu­ma, imat je rupa ve­ća, ve­ća je i vje­ro­jat­nost za će­mo sa­mo ne­ko­li­ko sto­ti­na go­di­na su­pe­re­rup­ci­ju. Nje­go­va gru­pa znan­da se pri­pre­mi­mo za nje­ga i pre­se­lis­tve­ni­ka svo­je ot­kri­će te­me­lji na is­tra­mo lju­de, bilj­ke i ži­vo­ti­nje - ka­zao je ži­va­nji­ma ne­ko­li­ko ve­li­kih vul­kan­skih Gu­al­da. (B. Blot­nej) ži­gom 'Promo'. Film s vo­de­nim ži­gom 'Promo' pri­ka­zan je na Tjed­nu po­bjed­ni­ka ovo­go­diš­njeg iz­da­nja SFFF-a u Omiš­lju na Kr­ku iz raz­lo­ga ko­ji su ve­za­ni uz teh­nič­ke pro­ble­me s dru­gom ko­pi­jom fil­ma ko­ju su dos­ta­vi­li nje­go­vi pro­du­cen­ti. Is­ti­če­mo ka­ko no­vi­nar­ka ni­ti u jed­nom tre­nut­ku pri­je objav­lji­va­nja go­re na­ve­de­nih in­for­ma­ci­ja ni­je pro­ba­la kon­tak­ti­ra­ti or­ga­ni­za­to­ra spo­me­nu­tog fes­ti­va­la ka­ko bi pro­vje­ri­la za­što je or­ga­ni­za­tor ove go­di­ne pri­ka­zao film s vo­de­nim ži­gom 'Promo'. Da or­ga­ni­za­tor ima sve po­treb­ne do­zvo­le mo­gla je uos­ta­lom za­klju­či­ti i sa­ma no­vi­nar­ka s ob­zi­rom na to da je is­ti film pri­ka­zan i na pre­mi­jer­noj pro­jek­ci­ji fes­ti­va­la bez ži­ga, če­mu mo­gu po­s­vje­do­či­ti i čla­no­vi ži­ri­ja. No­vi­nar­ka is­to ta­ko ni­je pri­je objav­lji­va­nja in­for­ma­ci­je o pre­se­lje­nju fes­ti­va­la ni­ti po­ku­ša­la za­tra­ži­ti objaš­nje­nje pre­se­lje­nja SPFF-a iz Sta­ri­grad Pak­le­ni­ce u Opa­ti­ju ia­ko je tu in­for­ma­ci­ju vr­lo la­ko mo­gla do­bi­ti, ne­go je umjes­to to­ga kao raz­log na­ve­la svo­ju, pot­pu­no ne­ute­me­lje­nu, po­greš­nu i oma­lo­va­ža­va­ju­ću pro­cje­nu. Da je pro­vje­ri­la raz­log pre­se­lje­nja, in­for­mi­ra­li bi­smo ju da je festi­val pre­ba­čen u Opa­ti­ju zbog ni­za in­fras­truk­tur­nih i dru­gih raz­lo­ga, a sve ka­ko bi se kva­li­te­ta fes­ti­va­la i uvje­ta ko­je pru­ža­mo po­sje­ti­te­lji­ma iz zem­lje i ino­zem­s­tva, po­di­gla na još vi­šu ra­zi­nu. Što se ti­če fi­nan­cij­skih oba­ve­za fes­ti­va­la, da je no­vi­nar­ka kon­tak­ti­ra­la or­ga­ni­za­to­ra pri­je objav­lji­va­nja in­for­ma­ci­je da festi­val go­di­na­ma ne pla­ća su­rad­ni­ci­ma ho­no­ra­re, do­bi­la bi na uvid do­ku­men­ta­ci­ju iz ko­je je vid­lji­vo da festi­val po­du­zi­ma sve na­po­re da u naj­kra­ćim mo­gu­ćim ro­ko­vi­ma is­pla­ti sve su­rad­ni­ke i ni­ko­me ne os­ta­je du­žan, ovis­no o po­šti­va­nju tih ro­ko­va od spon­zo­ra i dru­gih oso­ba ko­je su­fi­nan­ci­ra­ju festi­val. Ovak­vim pos­tu­pa­njem SPFF-u i na­šoj stran­ci na­ne­se­na je ve­li­ka šte­ta ko­ja u ko­nač­ni­ci mo­že utje­ca­ti na dalj­nji op­s­ta­nak fes­ti­va­la, jer no­vi­nar­ka ni­je pro­vje­ri­la in­for­ma­ci­je ko­ji­ma je ras­po­la­ga­la a što joj na­la­že čl. 5. Ko­dek­sa čas­ti hr­vat­skih no­vi­na­ra pre­ma ko­jem je no­vi­nar oba­ve­zan iz­no­si­ti toč­nu, pot­pu­nu i pro­vje­re­nu in­for­ma­ci­ju. Is­ti­če­mo da do­dat­nu te­ži­nu po­vre­di pra­va i in­te­re­sa SPFF-a i nje­go­vog or­ga­ni­za­to­ra pred­stav­lja či­nje­ni­ca da je no­vi­nar­ka ne­pro­vje­re­ne i ne­toč­ne in­for­ma­ci­je i in­si­nu­aci­je o SPFF-u i nje­go­vom or­ga­ni­za­to­ru na­ve­la pod sen­za­ci­ona­lis­tič­kim nas­lo­vom “Film­ska pljač­ka:Ka­ko se iz­vla­či no­vac za fan­tom­ske fes­ti­va­le“, či­me je ugled ovog fes­ti­va­la i nje­go­vih or­ga­ni­za­to­ra do­dat­no po­vri­je­đen. Suk­lad­no član­ku 40. Za­ko­na o me­di­ji­ma (NN 59/04, 84/11, 81/13), zah­ti­je­va­mo da objavite ovaj is­pra­vak na is­ti na­čin ka­ko je ne­toč­na i ne­pot­pu­na in­for­ma­ci­ja objav­lje­na, i to u cje­lo­vi­tom obli­ku, ka­ko bi se jav­nost objek­tiv­no in­for­mi­ra­la o sve­mu na­ve­de­nom i ka­ko bi se šte­ta nas­ta­la SPFF-u i na­šoj stran­ci po­ku­ša­la uma­nji­ti pred­met­nom obja­vom. So­lo Positivo j.d.o.o.

zas­tu­pan po Mla­den Vuk­mir,

od­vjet­nik Mir­ja­na Ju­ri­šić,

od­vjet­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.