IZ­RA­EL LIJEČI ISIL-OV­CE

Ni­ko­ga ne mr­zim, ali što je rje­še­nje za Pa­les­ti­nu? Ka­kav su­ži­vot kad je po­lo­vi­na sta­nov­niš­tva is­tje­ra­na iz­van gra­ni­ca svo­je zem­lje, a dru­goj po­lo­vi­ni je sve odu­ze­to. Že­ne umi­ru na ko­li­ma jer ne­ma­ju bi­lje­ge da bi doš­le do bol­ni­ce, a jer im po­ma­žu u bor­bi p

Express - - KULTURA -

Pre­da­je u Pa­ri­zu, ali i u Je­ru­za­le­mu, a da bi sni­mio film mo­ra mu se “na­ku­pi­ti” in­s­pi­ra­ci­je što, ka­že on, ide vr­lo po­la­ko. “Mo­ji filmovi pro­iz­la­ze iz mog ži­vo­ta. Pri­ča ko­je sam čuo ili sli­ka ko­je sam vi­dio. A da bih to pos­ti­gao, mo­ram ži­vje­ti, a to zah­ti­je­va vri­je­me. Ja, za­pra­vo, pri­če kra­dem od ži­vo­ta, a on­da ih me­ta­mor­fo­zi­ram kroz priz­me bur­le­ske i me­lan­ko­li­je ko­je su u svim mo­jim ra­do­vi­ma. Ne­mam fe­tiš na ka­me­re, ni­ti na sni­ma­nje. Za­is­ta bih se te­ško na­zvao fil­ma­šem.” Ipak, ka­že da se ne­ke stva­ri mi­je­nja­ju jer vi­še ne pla­ni­ra sni­ma­ti u Pa­les­ti­ni. Mis­li da je ta­mo is­ko­ris­tio sav film­ski je­zik i sli­ke ko­je su mu se nu­di­le. ‘To su ne­ke stva­ri za ko­je mis­lim da sam sad si­gu­ran, no ho­će li to za­is­ta bi­ti ta­ko će po­ka­za­ti sa­mo vri­je­me, a ne bih htio bi­ti la­ž­lji­vac. No tre­nu­tač­no mis­lim da sam s Pa­les­ti­nom go­tov. Ima to ve­ze s ti­me da su mi umr­li ro­di­te­lji i da ta­mo ne­mam ni­ko­ga, kao i sa za­oš­tra­va­njem si­tu­aci­je na bliskom is­to­ku”, objaš­nja­va.

TRA­ŽIM NE­KO MJES­TO GDJE NE­MA BOM­BI I LI­CE­MJER­JA

Ia­ko sam bi­la upo­zo­re­na da će in­ter­v­ju sa Su­le­ima­nom vje­ro­jat­no bi­ti kra­tak i da ne­će go­vo­ri­ti o in­tim­nim stva­ri­ma, re­da­telj se vr­lo br­zo za­pleo u pri­ču o svom ži­vo­tu i in­s­pi­ra­ci­ji. “Ja sam čo­vjek bez zem­lje. I to uve­li­ke odre­đu­je moj umjet­nič­ki rad. Ne­kad smo mis­li­li da je u Pa­les­ti­ni fa­ši­zam, ovo vi­še ne znam ka­ko bih na­zvao. I zbog to­ga ne pos­to­ji mjes­to ko­je bih na­zvao do­mo­mjer ga ni­ka­da ni­sam ni­ti imao da bih ga mo­gao iz­gu­bi­ti. Ni­ko­ga ne mr­zim no što je ri­je­še­nje za Pa­les­ti­nu. Ka­kav su­ži­vot kad je po­lo­vi­na sta­nov­niš­tva is­tje­ra­na iz­van gra­ni­ca svo­je zem­lje, a dru­goj je po­lo­vi­ni sve odu­ze­to. Že­ne umi­ru na ko­li­ma jer ne­ma­ju bi­lje­ge da bi doš­le do bol­ni­ce, a Iz­ra­el liječi ISIS-ov­ce u bol­ni­ci jer im po­ma­žu u bor­bi pro­tiv Hez­bol­la­ha. Umo­ran sam, i u vječ­noj sam po­tra­zi za mjes­tom na ko­jem još ima ljud­ske to­pli­ne.” A Pa­riz, ni­je li Pa­riz vaš grad, upi­tam ga. Objaš­nja­va da je u Pa­riz do­šao po­sve slu­čaj­no ra­de­ći na ne­koj pro­duk­ci­ji, te da je da­nas taj grad mr­tav muzej. Kao i New York ko­ji je ne­koć obo­ža­vao.

GO­TO­VO NI­KA­DA NI­SAM ZA­DO­VO­LJAN NA­PRAV­LJE­NIM

“Do­šao sam pro­še­ta­ti Har­le­mom ko­ji je ne­kad bio moj dom. Ne­ma vi­še ka­rak­te­ra, glo­ba­li­za­ci­ja je uništila sve. Har­lem je igro­kaz et­ni­ci­te­ta, a Pa­riz muzej. Man­hat­tan je cen­tar ju­pi­jiz­ma i ka­pi­ta­lis­tič­kog lu­di­la. I ka­mo da idem? Ka­žu da je Ber­lin ‘hip’. No ja ne tra­žim ‘hip’, ne­go tra­žim autoh­to­no, to­plo, pris­no i auten­tič­no. Bez

Ne sa­mo da se ne mo­že vra­ti­ti u Pa­les­ti­nu ne­go je i u Be­iru­tu, gra­du nje­go­ve su­pru­ge, ta­ko­đer rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.