DO­KA­ZU­JE DA JE OMEKŠAO...

Express - - GLAZBA -

nji­ho­vu sti­lu, ali iz Ljub­lja­ne je za­sad sti­gla sa­mo naj­a­va sud­ske tuž­be zbog po­vre­de

NE­UGOD­NOST NE­ĆE NES­TA­TI SUD­SKIM PU­TEM

šti­vo bez ima­lo umjet­nič­kog doj­ma. U tak­voj pro­ce­du­ri mo­že se tra­ži­ti sa­mo nov­ča­na nak­na­da za pre­trp­lje­nu šte­tu, me­đu­tim La­ibach je u Osi­je­ku do­ži­vio znat­no ve­ću ne­ugod­nost ko­ja ne­će nes­ta­ti sud­skim pu­tem. Vječ­ni su­bver­ziv­ci, ko­ji su pri­je ra­ta usred Be­ogra­da, otvo­re­no iz­a­zi­va­li Slo­bo­da- na Mi­lo­še­vi­ća, a pri­je sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na na­pra­vi­li ne­po­nov­lji­vi per­for­mans u Pjon­gjan­gu i iz­ma­ni­pu­li­ra­li ci­je­li sje­ver­no­ko­rej­ski re­žim, ne­ki dan su os­ta­li šo­ki­ra­ni pre­diz­bor­nim ma­ri­fe­tlu­kom HDSSB-a u ko­jem je je­dan La­ibac­hov sta­ri rad is­ko­ri­šten kao zvuč­na de­ko­ra­ci­ja za naj­cr­nju po­li­tič­ku pro-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.