Od­lič­na ‘Far­ma’ naj­gle­da­ni­ja je emi­si­ja tjed­na

Pi­še: Osim ‘Far­me’, bri­lji­ra­la je pred­sjed­ni­ca. Na te­mu nje­zi­ne Fa­ce­bo­ok ‘ša­le’ vi­dje­li smo bri­ljan­tan, kri­tič­ki in­to­ni­ran komentar Iva­ne Pe­tro­vić. Pi­tam se pi­tam - za­što je pred­sjed­ni­ca tri pu­ta u po­s­ljed­nje vri­je­me, i to uvi­jek iz ino­zem­s­tva, na­pa­la svo

Express - - LILIHIP... -

Iz­nad Pan­tov­ča­ka zo­ra svi­će, poz­drav Va­ma, pred­sjed­ni­ce... Po­ru­čiv­ši mi­nis­tru Ran­ku Os­to­ji­ću iz Ki­ne na svom Fa­ce­bo­oku da ova teh­nič­ka vla­da ni­je u sta­nju vo­di­ti zem­lju i da njoj pre­pus­te iz­vr­š­ne ov­las­ti, kad joj to do­pus­ti Us­tav, pred­sjed­ni­ca ni­je oče­ki­va­la bur­nu re­ak­ci­ju ra­đa­na. Od­mah su­tra­dan je da­la je iz­ja­vu HRT-u, re­kav­ši da je mo­ra­la iro­nič­no od­go­vo­ri­ti, da se sa­mo ša­li­la. Na ovu te­mu vi­dje­li smo bri­ljan­tan, sa­dr­ža­jan i kri­tič­ki in­to­ni­ran - vr­hun­ski od­mje­ren - komentar ured­ni­ce No­ve TV Iva­ne Pe­tro­vić. Pi­tam se pi­tam - za­što je pred­sjed­ni­ca tri pu­ta u po­s­ljed­nje vri­je­me, i to uvi­jek iz ino­zem­s­tva, na­pa­la svo­ju, hr­vat­sku, vla­du: New York, Bu­dim­pe­šta i sa­da Ki­na? Mno­ge je za­ni­ma­la re­če­ni­ca o pro­mje­ni Us­ta­va jer se već ne­ko vri­je­me iz po­uz­da­nih iz­vo­ra ču­je da pos­to­ji oz­bilj­na ini­ci­ja­ti­va pred­sjed­ni­ce i nje­zi­nih su­rad­ni­ka (pre­dvo­đe­na sta­rim lis­cem Šek­som) da se pro­mi­je­ni Us­tav ko­ji bi joj dao ve­će ov­las­ti. Ni­je mi jas­no za­što baš sa­da te pri­če ka­da je po svim an­ke­ta­ma iz­gled­na po­bje­da HDZ-a. Po­nov­no po­pla­ve u Kar­lov­cu, Si­sku i okol­nim se­li­ma. Po­greš­ne prog­no­ze od mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de do gra­do­na­čel­ni­ka Kar­lov­ca, no ipak su se pri­pre­mi­li bo­lje no la­ni, što smo vi­dje­li u od­lič­nim iz­vje­šta­ji­ma svih te­le­vi­zi­ja i iz­rav­nim jav­lja­nji­ma re­por­te­ra s kri­tič­nih po­dru­čja. O iz­bo­ri­ma ovaj put ni­šta jer svi obe­ća­va­ju sva­šta, sve vi­še i vi­še, pod­me­ću, pla­si­ra­ju po­lu­is­ti­ne, a sva obe­ća­nja ne bi se mo­gla re­ali­zi­ra­ti budžetom SAD-a i EU. Ne­ke ko­ji že­le u Sa­bor tre­ba­lo bi na dan-dva sta­vi­ti u BB ku­ću ili na far­mu, a ne­ki i da­lje mo­gu nas­tu­pa­ti jer oni sa­mi ra­de šou no­vih formata. Bez ob­zi­ra na to što ima­mo teh­nič­ku vla­du, tre­ba­lo bi sa­zva­ti vi­je­će za na­ci­onal­nu si­gur­nost, sve ve­li­ke stran­ke, i do­go­vo­ri­ti za­jed­nič­ki stav u ve­zi s iz­bje­gli­ca­ma jer se stva­ri kom­pli­ci­ra­ju. Hr­vat­ska ra­di naj­vi­še što mo­že, or­ga­ni­zi­ra i hu­ma­no pri­hva­ća iz­bje­gli­ce, po­ma­že, da­je hra­nu, odje­ću, sve. Od­li­čan dokumentarac RTL Te­le­vi­zi­je u ne­dje­lju o iz­bje­gli­ca­ma i nji­ho­vu pu­to­va­nju od Grč­ke, Ma­ke­do­ni­je, Sr­bi­je i da­lje do Hr­vat­ske. Hr­vat­ska či­ni sve, i svi nam u svi­je­tu oda­ju priz­na­nje kao i iz­bje­gli­ce. Šef kriz­nog šta­ba, mi­nis­tar Ostojić je mje­sec da­na na te­re­nu, tu je po­vre­me­no i mi­nis­tar obra­ne An­te Kotroma­no­vić te sve pra­te­će služ­be i na­ši hu­ma­ni gra­đa­ni ra­de što mo­gu bo­lje. Te­ret ko­je mo­že no­si­ti sa­mo go­ros­tas ili div uze­la je na se­be nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ko­joj će povijest da­ti zas­lu­že­no mjes­to u ovoj ljud­skoj dra­mi i tra­ge­di­ji. Od­li­čan po­tez RTL ko­ja je emi­ti­ra­la kultni film “Tko to ta­mo pe­va”. Naj­gle­da­ni­ja emi­si­ja tjed­na bi­la je “Far­ma” ko­ja je za­is­ta od­lič­na u sva­kom po­gle­du, za­tim idu Dnev­nik No­ve TV, no­go­met, “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to”, pa vri­je­me. Big Brot­her zas­lu­žu­je po­seb­nu ana­li­zu psi­ho­lo­ga, psi­hi­ja­tri­ja i so­ci­olo­ga o opas­noj zlo­po­ra­bi ne­kih emo­tiv­nih sta­nja ne­kih stanara.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.