Ka­ra­mar­ko­va je sre­ća da su se bi­ra­či HDZ-a proš­lih go­di­na na­vik­li na sva­šta

Šef opor­be se u je­ku kam­pa­nje skri­va iza stran­ke umjes­to da je vo­di, ni­že gaf za ga­fom, ku­ne se u TUĐ­MA­NA pa se jače vi­di da mu ni­je do­ras­tao

Express - - INBOX - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Pra­vi vo­đa des­ni­ce ne smi­je si do­pus­ti­ti dvi­je stva­ri. Da ga na­zi­va­ju ku­ka­vi­com i da mu se smi­ju. Tomislav Ka­ra­mar­ko us­pio je pas­ti na oba tes­ta. Omo­gu­ćio je glav­nom su­par­ni­ku Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću da ga jav­no pro­gla­ša­va ku­ka­vi­com, iz­a­zi­va na su­če­lja­va­nja, pro­vo­ci­ra jum­bo pla­ka­ti­ma s po­zi­vom da “iz­a­đe iz sje­ne”, da ga po­ni­ža­va po­zi­vi­ma da “iz­a­đe iz mi­šje ru­pe”. A omo­gu­ćio je i ve­li­kom di­je­lu jav­nos­ti da se otvo­re­no spr­da s nje­go­vim iz­ja­va­ma, po­te­zi­ma, ga­fo­vi­ma. S onim fa­moz­nim nas­tu­pom na HTV-u u ko­jem ni­je znao na­bro­ji­ti pet glav­nih to­ča­ka svo­jeg pro­gra­ma, pa s ot­kri­ćem da je HDZ pre­pi­sao slo­gan iz Prnjavora, pa pri­jav­lji­va­njem po­greš­nog ko­ali­cij­skog part­ne­ra Dr­žav­nom iz­bor­nom po­vje­rens­tvu, pa onim ri­jet­kim nas­tu­pi­ma u Sa­bo­ru gdje je je­dva us­pio pro­či­ta­ti po­dat­ke na­pi­sa­ne na jed­nom ar­ku tr­go­vač­kog pa­pi­ra, pa snim­kom su­sre­ta s An­ge­lom Mer­kel gdje ni­je znao pro­go­vo­ri­ti ni je­dan stra­ni je­zik... Ta­ko ne bi tre­bao iz­gle­da­ti vo­đa des­ni­ce. Uglav­nom, što se Ka­ra­mar­ko bu­de vi­še nas­la­njao na bis­tu Tuđ­ma­na, to će bi­ti jas­ni­je da mu ni­je do­ras­tao. Na­rav­no, Tuđ­ma­nu su se mno­gi, na­ro­či­to fe­ra­lov­ci, ne­smi­lje­no ru­ga­li kao što još smješ­ni­je iz­gle­da­ju nje­go­vi spo­me­ni­ci ko­ji ni­ču po či­ta­voj Hr­vat­skoj. No za mno­ge na des­ni­ci - ali i za sa­daš­njeg sa­mo­zva­nog vo­đu lje­vi­ce Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća - pr­vi pred­sjed­nik još je bio ne­upit­ni auto­ri­tet i po­li­tič­ki li­der. Što se ni­ka­ko ne bi mo­glo re­ći za Ka­ra­mar­ka. Ko­ji se u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji skri­va iza stran­ke, umjes­to da bu­de na nje­nu če­lu. Ko­ji pu­šta pred­sjed­ni­cu Re­pu­bli­ke da vo­di kam­pa­nju umjes­to nje­ga. Za jed­nog sa­mo­zva­nog vo­đu des­ni­ce, a to Ka­ra­mar­ko že­li bi­ti, to je rav­no va­lja­nju u ka­tra­nu i per­ju. Šef HDZ-a ne že­li bi­ti li­be­ral­na ina­či­ca Ive Sa­na­de­ra ko­ji se gu­rao u po­li­tič­ki cen­tar i za­vo­dio lje­vi­ča­re, ni­ti ko­ket­ni­ja ver­zi­ja Ja­dran­ke Ko­sor ko­ja je za­vo­đe­njem po­ku­ša­va­la pre­ži­vje­ti u ne­mo­gu­ćim okol­nos­ti­ma: za dr­ža­vu, stran­ku i nju osob­no. On že­li bi­ti li­der one tvr­de, na­ci­onal­ne, čes­to na­ci­ona­lis­tič­ke, kle­ri­kal­ne, auto­ri­tar­ne des­ni­ce. Že­li da ga slijede, da ga po­štu­ju, da mu vje­ru­ju i da ga se bo­je. Umjes­to to­ga, sve vi­še do­pu­šta da ga se pri­ka­zu­je ka­ri­ka­tu­rom. Ku­ka­vi­com ko­ja bje­ži od su­če­lja­va­nja s pre­mi­je­rom, priz­na­ju­ći sla­bost i ne­si­gur­nost. Ali i vo­đom naj­ve­će stran­ke ko­ji, čak po­red svog tog skri­va­nja i ovis­nos­ti o ble­si­me­tru, sve­jed­no ser­vi­ra ga­fo­ve na ko­ji­ma pro­tiv­nič­ka stra­na gra­di stra­te­gi­ju za po­bje­du. Ka­ra­mar­ko­va je sre­ća da su bi­ra­či des­ni­ce proš­lih go­di­na na­vik­li na sva­šta. I da gla­sa­ju za HDZ, a ne za nje­go­va pred­sjed­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.