Žar­ko Pu­hov­ski

‘Idu­ća će vla­da bi­ti sla­ba, a za dvi­je go­di­ne na na­pla­tu do­la­ze ve­li­ki kre­di­ti. Mo­guć je slom pro­ra­ču­na i no­vi iz­bo­ri ili pak op­ci­ja ve­li­ke ko­ali­ci­je’

Express - - INBOX -

No ne pri­ja­te­lju­je Go­to­vi­na sa­mo s SDP-om, što­vi­še, nje­go­vi bli­ži ve­ći­nom do­la­ze iz kru­go­va HDZ-a, a u pr­vom re­du tu je nje­gov kum Želj­ko Dil­ber, ko­ji je na lis­ti te stran­ke za ove iz­bo­re. Spo­jio je ge­ne­ral vi­še pu­ta na druženjima i jed­nu i dru­gu stra­nu, a na­ši iz­vo­ri ot­kri­va­ju ka­ko ni­kad ni­je doš­lo do po­vi­še­nih to­no­va, ni­ti sva­đa ka­da se go­vo­ri­lo o po­li­ti­ci.

S MNO­GO MA­LIH PART­NE­RA VLA­DA NE MO­ŽE BI­TI JA­KA

Ta­ko se ne­dav­no, s ob­zi­rom na an­ke­te ko­je po­ka­zu­ju da bi ovi iz­bo­ri mo­gli bi­ti vr­lo ne­iz­vjes­ni, na jed­nom od dru­že­nja po­te­glo pi­ta­nje ve­li­ke ko­ali­ci­je SDP-a i HDZ-a. Go­to­vi­na ju je stras­tve­no po­dr­žao, vje­ru­ju­ći da bi ona mo­gla spa­si­ti zem­lju, ali svjes­tan je da je Milanović pro­tiv nje. Baš kao i Ka­ra­mar­ko. Njih dvo­ji­ca pra­vi su po­li­tič­ki ri­va­li, tak­vi su­par­ni­ci kak­ve Hr­vat­ska još ni­je vi­dje­la. Na­ime, oni se ni­ka­ko ne pod­no­se, ni pri­vat­no ni po­li­tič­ki. Oni ko­ji ih do­bro poz­na­ju ka­žu da ne bi mo­gli za­jed­no sje­di­ti u is­toj pros­to­ri­ji, da ne do­đe do ver­bal­nog obra­ču­na. Obo­ji­ca su še­fo­vi stra­na­ka i njih člans­tvo slu­ša, ali i u jed­noj i u dru­goj stran­ci pos­to­je po­je­di­ni­ci ko­ji ne že­le da bu­du­ća vla­da ovi­si o ma­li­ma (ma­njim stran­ka­ma) i ra­do bi vi­dje­li ove dvi­je naj­ve­će stran­ke u ko­ali­ci­ji. Na­ime,

NJUH Jo­sip Bu­di­mir

je pri­je tri mje­se­ca “na­nju­šio” sprem­nost HDZ-a i SDP-a na sa­vez

za RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.