SVE O ‘NAJSLAĐEM NA SVI­JE­TU’ KA­RA­MAR­KO­VU UDAHU ‘UF’

Express - - BRIFING -

Na­kon mno­go go­di­na u Be­ogra­du i Pa­ri­zu, Ma­toš se vra­ća u Za­greb, gdje “naj­sla­đe na svi­je­tu zvu­či slat­ki kaj”. Da li bi is­to na­pi­sao i za “naj­sla­đi na svi­je­tu” Ka­ra­mar­kov “uf”, iz­go­vo­ren u sre­diš­nji­ci Mer­ke­li­ne stran­ke u Ber­li­nu? Moć­na je dr­žav­ni­ca sve što na­ši po­li­ti­ča­ri ni­su: do­ima se skrom­no, li­še­na gla­mu­ra, kao da je za­uvi­jek os­ta­la dje­voj­ka iz DDR-a, ko­ja je di­plo­mi­ra­la fi­zi­ku u Le­ip­zi­gu. Ni­ti sre­diš­nji­ca nje­zi­ne stran­ke ne dje­lu­je ne­što po­seb­no ušmin­ka­no ne­go sa­mo – ured­no. A ka­ko da se na­ši stra­nač­ki pr­va­ci ri­je­še luk­su­za, kad im je on odu­vi­jek na­vi­ka: od biv­šeg pre­mi­je­ra i nje­go­vih sa­to­va, vi­la i sli­ka, od biv­šeg še­fa Gos­po­dar­ske ko­mo­re i nje­go­vih bi­je­lih med­vje­da, od biv­šeg pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke i nje­go­ve skrom­ne ušte­đe­vi­ne od tris­to ti­su­ća eura, od raz­nih mi­nis­ta­ra i nji­ho­vih pen­t­ha­usa, od pred­sjed­ni­či­na sa­vjet­ni­ka i nje­go­va hlad­nja­ka od pet ti­su­ća eura, do mo­gu­će mi­nis­tri­ce ko­ja ne mo­že iz­a­ći iz ku­će bez tor­bi­ce vri­jed­ne de­set ti­su­ća ku­na. Na­ša je dr­ža­va mo­žda naj­skup­lja u Eu­ro­pi, u voz­ni park se ri­jet­ko i ne­ra­do di­ra, prem­da bi stra­nač­ki pr­va­ci, s ob­zi­rom na stan­dard gra­đa­na, tre­ba­li na po­sao do­la­zi­ti ro­mo­bi­lom. Naš je Sa­bor kras­na hla­do­vi­na u ko­joj do­bi­je­te go­le­mu pla­ću za ni­šta, svjed­no je jeste li pod is­tra­gom ili nis­te, da ne go­vo­rim o Agen­ci­ja­ma za nad­zor pro­me­ta me­đu zvi­jez­da­ma.... U tak­voj kons­te­la­ci­ji stva­ri, jed­no ma­lo Ka­ra­mar­ko­vo “uf”, osim što je br­zo pre­bri­sa­no sa­vr­še­nim nje­mač­kim mo­gu­će­ga mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va, sa­mo je ka­men­čić u gra­đe­vi­ni je­zič­na nez­na­nja, već du­go i pom­no gra­đe­noj od mnoš­tva na­ših po­li­ti­ča­ra li­je­ve i des­ne ori­jen­ta­ci­je. No mo­žda naj­za­bav­ni­ji pri­mjer mo­že­mo na­ći u su­sjed­noj dr­ža­vi, u go­vo­ru Ivi­ce Da­či­ća, na sjed­ni­ci OSCE-a, ko­ji se jas­no mo­gao vi­dje­ti, na­pi­san po Vu­ku: “On di adr hend, der iz Ser­bia ez a kan­tri vid di­fik­lt end pej­n­ful ris­nt his­to­ri (PA­ZI, SAD JE ZAJE..NO) pa­sing tru re­form pro­se­siz vid sab­s­ten­sl asis­tens vid oues-si.” Prem­da je ugod­no ka­da oni ko­ji nas zas­tu­pa­ju pred svi­je­tom zna­ju stra­ni je­zik, prem­da je za­bav­no ka­da ga ne zna­ju, sve to i da­lje nam ne po­ka­zu­je ko­jim pu­tem da kre­ne­mo ka­ko bi­smo na­kon če­t­vrt sto­lje­ća iz­aš­li iz fe­uda­liz­ma što se tek slu­čaj­no zo­ve de­mo­kra­ci­jom, a dje­cu nam su­ve­re­no pre­tva­ra u pre­za­du­že­ne kme­to­ve. Ili će­mo i mi usko­ro bi­ti sa­mo la­vi­na što se obru­ša­va na Za­pad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.