NOVIĆ PRO­VO­DIO HR­VAT­SKA BI RAS­LA

VLA­DA MO­žE HVA­LI­TI SU čAčIćEVI I MO­JI RE­ZUL­TA­TI

Express - - BRIFING -

vlas­nik jav­nih po­du­ze­ća, ali ula­ga­nje u inves­ti­ci­je stvar je tr­žiš­nog pla­sma­na, a ne ula­ga­nje dr­ža­ve. Umjes­to da spa­ša­va­mo Pe­tro­ke­mi­ju, mi je ga­si­mo. Tra­ge­di­ja. Go­vo­re da ni­smo ima­li plan. Glu­pos­ti. U pra­vu su sa­mo oni ko­ji ka­žu da se nit­ko ni­je ba­vio nji­me ot­kad smo Ča­čić i ja otiš­li. Če­ti­ri go­di­ne je Milanović ba­cio u vje­tar. S Inom se mo­glo mno­go to­ga ri­je­ši­ti, no pre­mi­jer je svom pri­ja­te­lju Si­ni­ši Pe­tro­vi­ću, pred­sjed­ni­ku Ini­na nad­zor­nog od­bo­ra do­pus­tio da ra­di što ho­će - toč­ni­je, da ne šti­ti na­ci­onal­ne in­te­re­se. Pred­la­gao sam da se ot­ku­pi tih se­dam pos­to di­oni­ca od fon­do­va i da dr­ža­va pos­ta­ne po­nov­no vlas­nik Ine ko­ja bi bi­la ključ­na za po­kre­ta­nje inves­ti­ci­ja. Milanović je od­bio. Ni­ka­da ni­je objas­nio za­što. Lak­še je valj­da na kra­ju man­da­ta ga­la­mi­ti da su za sve krivi Sa­na­der i Ma­đa­ri.

Ex­press: Ka­ko ko­men­ti­ra­te no­vog Mi­la­no­vi­ća?

Ne svi­đa mi se što Hr­vat­sku vo­di sva­đom ko­ju je pre­nio i na su­sje­de. Ka­ko Hr­vat­ska mo­že ži­vje­ti pros­pe­ri­tet­no u svom okru­že­nju kad ni s jed­nim su­sje­dom ni­smo u do­brim od­no­si­ma? To ni­je šti­će­nje na­ci­onal­nih in­te­re­sa ne­go ba­ha­tost i nez­na­nje. Ka­ko zem­lju mo­že vo­di­ti oso­ba ko­ja stal­no ne­ko­ga pro­zi­va, upi­re pr­stom, sva­đa se, a pri tom sam ni­je odra­dio ni­šta?

Ex­press: Što mis­li­te o pred­sjed­ni­ci i nje­zi­noj po­li­ti­ci?

Ni­ka­ko se ni­je smje­la spus­ti­ti na sva­đa­lač­ku ra­zi­nu, a upra­vo je to uči­ni­la. Pa­la je is­pod svo­je ra­zi­ne, i to je nje­zi­na naj­ve­ća po­gre­ška. Pro­zi­va­ju je kao ne­kom­pe­tent­nu, da ni­šta ne zna, stal­no svi go­vo­re o nje­zi­nim za­ne­ma­ri­vim ov­las­ti­ma i ona se tu s pra­vom naš­la po­vri­je­đe­na na ra­zi­ni osob­nog ega. No mo­ra­la je shva­ti­ti da je to po­li­ti­ka, da tu ne­ma mi­los­ti i tre­ba­la je os­ta­ti da­le­ko iz­nad to­ga. Umjes­to to­ga, jef­ti­no se upe­ca­la na nji­hov ma­mac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.