FA­CE­BO­OK KONVERZIJ

Express - - ŠALOVANJE - Pi­še: BO­RIS RA­ŠE­TA

Ban­ke šute. To je naj­skup­lja šutnja u no­vi­joj hr­vat­skoj po­vi­jes­ti. Kli­jen­ti­ma ko­ji u groz­ni­ci oče­ku­ju ko­nver­zi­ju sva­ka in­for­ma­ci­ja zna­či pri­bli­ža­va­nje slo­bo­de ili nas­ta­vak rop­s­tva. Na Fa­ce­bo­oku su in­for­ma­ci­je o konverziji naj­tra­že­ni­ja ro­ba. Ras­pra­ve čes­to pre­ras­ta­ju u “kr­vo­pro­li­će” jer se očaj­nim “fran­kov­ci­ma” u ras­pra­vu obič­no uple­tu pa­si­oni­ra­ni na­vi­ja­či ba­na­ka... Evo jed­ne li­te­ra­ri­zi­ra­ne, če­hov­ljev­ske de­ba­te s ka­rak­te­ris­tič­nim po­zi­ci­ja­ma... ZORAN: Či­ni se da ko­nver­zi­ja pa­da na Us­tav­nom... KRE­ŠO: Pa je­si li do­is­ta ikad po­vje­ro­vao u ko­nver­zi­ju? Blen­to­ne. IVA­NA: Zorane, na­ivan si kao ši­pa­ri­ca. Znaš li što je na­pi­sao Če­hov - Ja­ko ste na­iv­ni. Ne bis­te smje­li bi­ti, čitajte li­je­pu knji­žev­nost.

JE­DI­NO U HR­VAT­SKOJ BAN­KE UŽI­VA­JU TO­TAL­NI IMU­NI­TET

ZORAN: Pa, Iva­na, pro­či­taj ti po­ko­ju vi­jest o Is­lan­du, pa ćeš vi­dje­ti da li­je­pa knji­žev­nost, kad je ri­ječ o ban­kov­nim stva­ri­ma, sta­nu­je sa­mo u Hr­vat­skoj. Gle ovo: Is­land zbog kri­ze 26 ban­ka­ra pos­lao u za­tvor na 74 go­di­ne! Hm, mo­žda je Is­land ne­ki iz­u­ze­tak. Gu­glaj­mo da­lje. Ej, gle ovo: De­ut­s­c­he bank do­bi­la 2,5 mi­li­jar­di do­la­ra kaz­ne zbog ma­ni­pu­la­ci­je… To su Ni­jem­ci. Fri­ko­vi. Da vi­di­mo ima li još... Europ­ske ban­ke na­mje­šta­le ka­ma­te, kaž­nje­ne s 1,7 ml­rd. Pra­tiš me? Vi­diš ka­ko nor­mal­ne dr­ža­ve pos­tu­pa­ju s div­lja­njem ba­ka­ra. Ovo je me­ni li­je­pa knji­žev­nost, ro­do­ljub­na i lir­ska po­ezi­ja. Gle da­lje: Naj­ve­ća ame­rič­ka ban­ka pla­ća 13 ml­rd. do­la­ra kaz­ne! Ima to­ga još o-ho­ho. IVA­NA: Znam to, Zorane pri­ja­te­lju, pi­sa­la sam o to­me.

ZA­PAD DRAKONSKI KAŽ­NJA­VA MAL­VER­ZA­CI­JE BAN­KA­RA

Ali ne vje­ru­jem da će se odr­ža­ti La­lov­čev plan o švicarcu. I ni­sam bez osje­ća­ja, si­no­vac od ro­đe­ne stri­ne mi ima kre­dit u CHF... ZORAN: Dir­nut sam tvo­jom osje­ćaj­noš­ću. Snaž­na je i is­kre­na. No ov­dje ni­je ri­ječ o emo­ci­ja­ma. Ja bih vi­še vo­lio da si ti bez­o­sje­ćaj­na, a da u zem­lji vla­da zakon. Npr. da nam vra­te pre­pla­će­ne ka­ma­te. Ku­žiš? Ban­ke su po­svu­da tr­žiš­ni su­bjekt - kao VW, kao Toyo­ta, kao, šta­jaz­nam, tvor­ni­ca ko­ba­si­ca. Kod nas ni­su. Vri­je­me je da se otvo­ri se­zo­na lo­va - ka­ko su iz­da­va­li kre­di­te, za­obi­la­zi­li pla­ća­nje po­re­za na bo­nu­se, itd. JO­ZO: Ta­ko je, jer u Hr­vat­skoj vla­da zakon. Grin emo­ti­con. Mo­žda i ni­je ne­mo­guć

Bo­ris La­lo­vac do­nio je zakon ko­ji ra­di­kal­no šti­ti gra­đa­ne od po­hle­pe ban­ka­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.