BITKA: HLEBINCI, JE BI­TI NE­ĆE...

U Ame­ri­ci, Nje­mač­koj, En­gle­skoj, ban­ke mo­ra­ju po­šti­va­ti zakon. Kod nas su na­lik na koc­kar­ni­cu, u ko­joj su ban­ka­ri za­šti­će­ni imu­ni­te­tom. Na slu­ča­ju ko­nver­zi­je vi­djet će se je li u Hr­vat­skoj ja­ča vla­da ili ban­ke

Express - - ŠALOVANJE -

ta­kav ra­zvoj, tko zna. Mo­žda i u tom sek­to­ru do­đe do tran­s­pa­rent­nos­ti.

NA­ŠI LI­BE­RA­LI SU PRI­KRI­VE­NI FRUS­TRI­RA­NI MIZANTROPI

ZORAN: Ni­su mi jas­ni hr­vat­ski li­be­ra­li. Tr­ži­šte na za­pa­du po­dra­zu­mi­je­va za­ko­ne i red. Kod nas li­be­ra­li gu­ra­ju tr­ži­šte kao džun­glu u ko­joj kro­ko­di­li gu­ta­ju ma­le ri­be, i još se pri­tom ču­de za­što na­rod ni­je sklon li­be­ra­liz­mu. Pa za­to što oni gu­ra­ju oti­ma­či­nu, a ne re­gu­li­ra­nu utak­mi­cu. Da su nor­mal­ni, tra­ži­li bi da ban­ke pre­ma pre­su­di vra­te pre­pla­će­ne ka­ma­te, pa se tek on­da za­uzi­ma­li za po­šti­va­nje te­čaj­nih ri­zi­ka. Znaš, ja sve vi­še mis­lim da se iza nji­ho­ve “li­be­ral­ne agen­de” kri­je mrž­nja pre­ma lju­di­ma, ra­dost sa­diz­ma, skri­ve­nog iza zvuč­nih fra­za Mil­to­na Fri­ed­ma­na. I dru­go, ni­ti je­dan naš li­be­ral ne že­li tes­ti­ra­ti tr­žiš­ne za­ko­ne na se­bi, sa­mo na dru­gi­ma. JO­ZO: Ali ovo sa švi­car­ci­ma je pre­diz­bor­na fan­ta­zi­ja... ZORAN: Ban­ke ni­su ka­si­na. Ko­nver­zi­ja se mo­ra pro­ves­ti do 15. Mis­liš li da se ban­ke smi­ju koc­ka­ti s tim da će im Us­tav­ni sud u 4 da­na na­kon iz­bo­ra po­ni­šti­ti zakon? Ako se to do­go­di, Us­tav­ni sud će priz­na­ti da je bio sli­zan s jed­nom stra­nom, kao ar­bi­tra­ža o Sa­vu­drij­skoj va­li sa Slo­ven­ci­ma... JO­ZO: Hle­bi­nac, je­si li vi­dio ka­ko je Us­tav­ni vra­tio no­vac od Ban­di­će­ve jam­če­vi­ne? Po­ni­štio Sa­na­de­ru MOL? ZORAN: Mi ima­mo pra­vo­moć­ne pre­su­de za ka­ma­tu, s ko- ji­ma ne mo­že­mo na­pra­vi­ti ni­šta jer se ban­ke oglu­šu­ju. A za­što to či­ne? Za­to što su moć­ni­je od dr­ža­ve. Već go­di­na­ma pri­kup­lja­ju no­vac od gra­đa­na, po ka­ma­ti od dva pos­to, a on­da ga pro­da­ju dr­ža­vi po pet ili šest ili se­dam. Na­pla­ći­va­le su nam oko 265 raz­nih tro­ško­va. Na sva­ko kaš­nje­nje ili obra­čun anu­ite­ta po kri­vom te­ča­ju, sla­li kaz­ne od 250 ku­na, ras­po­la­žu­ći iz­vr­š­nom sna­gom na­pla­te... JO­ZO: Ban­ke,

me­đu os­ta­lim, za­ra­đu­ju na ka­ma­ta­ma, a u toj raz­li­ci sa­dr­žan je i ri­zik dr­ža­ve, i tu ne­ma ni­šta spor­no. ZORAN: Za­što je ka­ma­ta dr­ža­vi ta­ko vi­so­ka ako je dr­ža­va si­gu­ran vra­ti­telj nov­ca? JO­ZO: Ban­ke sma­tra­ju da je dr­ža­va po­uz­da­ni­ji kli­jent od gra­đa­na i fir­mi. Što je po me­ni to­tal­ni idi­oti­zam, ali ja ni­sam ban­kar. ZORAN: Pa da. Ali gle: ka­ma­ta je vi­so­ka i za­to što ban­ka­ri ra­de svi­nja­ri­je. Po­gle­daj ko­je tvrt­ke kre­di­ti­ra­ju. A on­da sve svo­je gre­ške ugra­de na­ma u ka­ma­tu, a se­bi uz­mu bo­nus. Mi­li­jun­ski. Od 2008. bo­nu­si im sa­mo ras­tu - zem­lja pro­pa­da, a bo­nu­si ras­tu. U crnoj kro­ni­ci ne­ma do­volj­no mjes­ta za nji­ho­ve svjes­no ri­zič­ne pla­sma­ne. E, ci­je­na tog mah­ni­ta­nja is­pos­tav­lja se na­ma, u formi ka­ma­te, zbog “kre­dit­nog ri­zi­ka zem­lje”. A on­da nam raz­ni zaljublje­ni­ci u ban­ke objaš­nja­va­ju da je to ri­zik zem­lje. Ni­je, ne­go nji­ho­vih ak­tiv­nos­ti, ko­je - za raz­li­ku od Is­lan­da, Ame­ri­ke ili Nje­mač­ke, krim-po­li­ci­ja ne is­tra­žu­je. A tre­ba­la bi. ZVON­KO: Nit smo neo­vis­ni, nit su­ve­re­ni. Ni­smo se za ovo bo­ri­li.

Bo­ris Vuj­čić kao lav se bo­rio za in­te­re­se stra­nih ban­ka­ra i mo­že ra­ču­na­ti na za­hval­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.