Oba­ma sla­njem ra­za­ra­ča na­po­kon po­ka­zao zube

Ono što se do­ga­đa u Grč­koj sa­mo je odraz du­bo­ke kri­ze u Eu­rop­skoj uni­ji. Tre­ba­mo svi po­če­ti raz­miš­lja­ti o pa­ne­urop­skom po­kre­tu, ko­ji će do­ni­je­ti važ­ne pro­mje­ne u euro­zo­ni , ka­že YANIS VAROUFAKIS, biv­ši grč­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, ko­ji vi­še ni­je član vla­da­ju

Express - - GLOBUS -

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma ipak se su­prot­sta­vio Ki­ni, ko­ja grad­njom umjet­nih oto­ka že­li za­gos­po­da­ri­ti Juž­no­ki­ne­skim mo­rem. Oba­ma sla­njem ra­za­ra­ča že­li svi­ma osi­gu­ra­ti slo­bod­nu plo­vid­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.