PRE­MI­JER IZRAELA PRISVAJA ZA­PAD­NU OBA­LU LAŽIMA O HO­LO­KA­US­TU

Express - - GLOBUS -

Ne pod­no­sim ga. To je je­dan la­ž­lji­vac, re­kao je pri­je če­ti­ri go­di­ne ta­daš­nji fran­cu­ski pred­sjed­nik Nic­ho­las Sarkozy svom ame­rič­kom ko­le­gi Ba­rac­ku Oba­mi. Go­vo­rio je o iz­ra­el­skom pre­mi­je­ru Be­nja­mi­nu Ne­tanya­huu. “Te­bi ga je dos­ta? Za­mis­li ka­ko je me­ni, s njim mo­ram bi­ti u kon­tak­tu go­to­vo sva­ki dan”, od­vra­tio mu je ame­rič­ki pred­sjed­nik. Pri­va­tan raz­go­vor pos­tao je ja­van. Na­kon ti­skov­ne kon­fe­ren­ci­je u Can­ne­su, ti­je­kom sum­mi­ta G-20, po­gre­škom su im os­ta­li upa­lje­ni mi­kro­fo­ni na re­ve­ru. Po­li­ti­ča­ri da­ju laž­na obe­ća­nja, va­ra­ju lju­de, manipuliraju is­ti­nom na raz­li­či­te na­či­ne ka­ko bi os­tva­ri­li svo­je ci­lje­ve, no obič­no iz­bje­ga­va­ju ve­li­ke i la­ko do­ka­zi­ve la­ži. Po­ni­ža­va­ju­će je da ih net­ko op­tu­ži da la­žu s do­ka­zi­ma u ru­ci jer ta­ko ri­ski­ra­ju svo­ju po­li­tič­ku ka­ri­je­ru. Ako su ne­ki i sum­nja­li u pro­cje­nu Sar­ko­zi­ja i Oba­me, on­da je Ne­tanya­hu pri­je ne­ko­li­ko da­na dao “col­po mor­ta­le” vje­ri u vlas­ti­tu vje­ro­dos­toj­nost. Ovo­ga pu­ta, la­ži su bi­le jav­ne. Na Svjet­skom ci­onis­tič­kom kon­gre­su u Je­ru­za­le­mu Ne­tanya­hu je objas­nio da Hi­tler “ni­je htio is­tri­je­bi­ti Ži­do­ve ne­go ih sa­mo pro­tje­ra­ti”. “No on­da se”, nas­ta­vio je Ne­tahya­hu po­uča­va­ti povijest, “pa­les­tin­ski vjer­ski vo­đa i je­ru­za­lem­ski muf­ti­ja Hadž Amin al Hu­se­ini 1941. u Ber­li­nu sas­tao s Hi­tle­rom. Hi­tler mu je re­kao da že­li pro­tje­ra­ti Ži­do­ve. Muf­ti­ja mu je na­po­me­nuo da će se on­da svi pre­se­li­ti u Pa­les­ti­nu. Što ću na­pra­vi­ti? pi­tao je Hi­tler. “Spa­li ih, od­vra­tio je muf­ti­ja”, is­pri­čao je Ne­tanya­hu. Dak­le, upra­vo su Pa­les­tin­ci, po­tak­nu­ti mrač­nom mrž­njom pre­ma Ži­do­vi­ma, doš­li na ide­ju o ho­lo­ka­us­tu. Hi­tler ni­je bio ni­šta dru­go do igračka u nji­ho­vim ru­ka­ma. Po­vjes­ni­ča­ri su re­agi­ra­li od­mah, i to ne sa­mo u Nje­mač­koj, Polj­skoj i dru­gim zem­lja­ma, već i u sa­mom Iz­ra­elu. Di­na Po­rat, glav­na po­vjes­ni­čar­ka u Yad Va­she­mu i na sve­uči­li­štu u Tel Avi­vu objas­ni­la je da sve to jed­nos­tav­no - ni­je toč­no. Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel iz­ra­el­skom pre­mi­je­ru da­la je do zna­nja da la­že, i to jav­no. Na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Ber­li­nu na­ve­la je da je “Ni­jem­ci­ma vr­lo jas­no rek­la da su na­cis­ti od­go­vor­ni za ho­lo­ka­ust”. No za­što je Ne­tanya­hu pla­si­rao ovu is­kriv­lje­nu povijest i za­što baš sa­da? Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da mo­ra stvo­ri­ti do­jam da nje­go­ve pre­ten­zi­je na di­je­lo­ve Za­pad­ne oba­le na­se­lje­ne Pa­les­t­ni­ci­ma ni­su po­s­lje­di­ca ne­dav­nih do­ga­đa­ja iz­me­đu Izraela i Pa­les­ti­ne ne­go da Iz­ra­el na to ima “po­vi­jes­no pra­vo”. A po­vi­jes­no pra­vo do­ka­zu­je se po­vi­ješ­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.