Ot­kri­va­mo za­što su Ru­si po­če­li do­vo­zi­ti svo­je spe­ci­jal­ne sna­ge s is­to­ka Ukra­ji­ne u DA­MASK, a ne­du­go na­kon to­ga i Ame­ri­kan­ci su obja­vi­li ka­ko će svo­je ma­rin­ce po­če­ti pos­tav­lja­ti na pr­ve cr­te pre­ma ISLAMSKOJ DR­ŽA­VI ČU­DO U SI­RI­JI: RU­SKI MARINCI

Express - - GLOBUS - Pi­še: MARKO BA­RI­ŠIĆ

Us­po­red­no sa sve in­ten­ziv­ni­jim di­plo­mat­skim na­po­ri­ma za rje­ša­va­nje si­rij­ske kri­ze, i Ru­si i Ame­ri­kan­ci od­lu­či­li su se za ko­ra­ke ko­ji­ma že­le pro­mi­je­ni­ti sta­nje na te­re­nu. Ta­ko su Ru­si pri­je ne­ko­li­ko da­na u taj­nos­ti po­če­li pre­ba­ci­va­ti svo­je spe­ci­jal­ne sna­ge s is­to­ka Ukra­ji­ne u Da­mask. U uto­rak su i Ame­ri­kan­ci obja­vi­li ka­ko će svo­je in­ter­vent­ne tru­pe, ma­rin­ce, po­če­ti pos­tav­lja­ti na pr­ve cr­te pre­ma tzv. Islamskoj dr­ža­vi kao po­moć “lo­kal­nim” sna­ga­ma, a to zna­či si­rij­skim Kur­di­ma i pro­za­pad­nim po­bu­nje­ni­ci­ma pro­tiv Asa­do­va re­ži­ma. U Mo­sk­vi ni­su služ­be­no htje­li po­t­vr­di­ti te in­for­ma­ci­je ne­go ih je no­vin­skim agen­ci­ja­ma pros­li­je­dio ano­nim­ni izvor iz Krem­lja. Wa­shin­g­ton je, s dru­ge stra­ne, sla­nje svo­jih spe­ci- ja­la­ca po­t­vr­dio kroz ri­je­či ta­moš­njeg mi­nis­tra obra­ne. Još je do­da­no ka­ko Pen­ta­gon sa­mo če­ka po­li­tič­ku od­lu­ku za po­če­tak pro­ved­be te ope­ra­ci­je. Ia­ko je za­sad ri­ječ o ma­njim sna­ga­ma, to je ve­li­ka pro­mje­na u od­no­su pre­ma do­sa­daš­njem sta­nju ka­da su po­go­to­vo Ame­ri­kan­ci, a po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na i Ru­si, mis­li­li ka­ko će sa­mo zrač­nim uda­ri­ma os­tva­ri­ti važ­ne voj­ne po­ma­ke na te­re­nu. Is­ti­na, nji­ho­vim pro­tiv­ni­ci­ma je tim uda­ri­ma na­ni­je­ta ve­li­ka šte­ta, uni­šte­na su broj­na skla­di­šta oruž­ja, za­po­vjed­ni cen­tri, lik­vi­di­ra­ni su i mno­gi vo­đe zlo­glas­nih voj­nih for­ma­ci­ja, me­đu­tim, sa­mo tak­vim na­pa­di­ma ne mo­že se os­tva­ri­ti po­bje­da.

I JED­NA I DRU­GA STRA­NA ŠA­LJU SVO­JE KON­TIN­GEN­TE

Za­to sa­da i jed­na i dru­ga stra­na po­či­nju sla­ti ogra­ni­če­ne kon­tin­gen­te svo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.