Pre­te­kao je sve dru­ge pri­vat­ne iz­da­va­če

Express - - GLAZBA -

cent al­bu­ma “Plju­ni is­ti­ni u oči“. Sni­ma­nje plo­če u Aka­de­mi­ku za­po­če­lo je u ko­lo­vo­zu i tra­ja­lo do kra­ja lis­to­pa­da. Bre­celj je do­nio bri­ljant­ne pje­sme “Ži­vot, to je fe­fe­ron“, “Što to ra­diš, Bul­do­že­ru je­dan“i “Blu­es gnjus“, Be­le je do­dao jed­na­ko im­pre­siv­ne “Lju­bav na pr­vi kre­vet“i “Yes My Baby No“, a po­seb­na atrak­ci­ja bio je ži­vo­pi­san omot Slav­ka Fur­la­na di­zaj­ni­ran kao un­der­gro­und ma­ga­zin pre­ma uzo­ru na opre­mu al­bu­ma Jet­hro Tul­la “Thick As a Brick“. Fur­la­nov fre­akov­ski cr­tež na nas­lov­ni­ci još vi­še je pod­sje­ćao na Jet­hro Tull (sa sta­ri­je plo­če “Stand Up“), dok su tek­s­tu­al­ni i zvuč­ni za­pi­si mi­ri­sa­li na naj­lu­đe eks­pe­ri­men­te Fran­ka Zap­pe.

ZA­MJE­RI­LI SE OSVI­JE­ŠTE­NIM OMLA­DIN­SKIM AK­TI­VIS­TI­MA

Bul­do­že­rov “ma­ga­zin za dal­to­nis­te, bi­cik­lis­te, rock gi­ta­ris­te, dje­cu i voj­ni­ke, te­ške bo­les­ni­ke, pro­fe­so­re i gro­ba­re, strip­ti­ze­te, psi­ho­pa­te, kon­duk­te­re i mor­na­re“bio je spre­man za objav­lji­va­nje, no pre­go­vo­ri s Ju­go­to­nom su neo­če­ki­va­no pro­pa­li. Pre­ma do­go­vo­ri­ti s Ju­go­to­nom, ve­ći­nu iz­da­nja pla­si­rao je na tr­ži­šte pre­ko PGP RTB-a. Os­ta­vio je ne­iz­bri­siv trag kao iz­da­vač pr­vog al­bu­ma Bul­do­že­ra, dru­gog al­bu­ma gru­pe Ti­me i pr­vog sin­gla Par­nog valj­ka. ne­kim nak­nad­nim in­ter­pre­ta­ci­ja­ma, ko­je je Pe­tar Ja­nja­to­vić pre­nio u Ex-Yu Rock En­cik­lo­pe­di­ju, “čla­no­vi gru­pe su se od­lu­či­li za PGP RTB jer su pro­ci­je­ni­li da će nji­ho­va vr­sta hu­mo­ra ima­ti do­bar odjek u Sr­bi­ji“. Me­đu­tim, kon­zer­va­tiv­ni be­ograd­ski nak­lad­nik bio je po­s­ljed­nja adre­sa na ko­ju se u pro­sin­cu 1975. mo­glo pos­la­ti ta­ko neo­bi­čan al­bum. PGP RTB za­pra­vo je bio sa­mo dis­tri­bu­ter pr­vog iz­da­nja Bul­do­že­ra. S pre­po­ru­kom utjecajna menadžera Vladimira Mi­ha­lje­ka obja­vi­la ga je za­gre­bač­ka ku­ća Al­ta u vlas­niš­tvu Dra­ge Dik­li­ća. Po­čet­na nak­la­da je pla­nu­la i Bul­do­žer je pos­tao je­dan od naj­u­tje­caj­ni­jih ben­do­va na ju­go rock sce­ni, ali PGP RTB je mje­se­ci­ma od­ga­đao do­štam­pa­va­nje epo­hal­nog al­bu­ma po­što su nje­go­vi cen­zo­ri u me­đu­vre­me­nu ot­kri­li ne­ko­li­ko spor­nih de­ta­lja u pje­sma­ma i na omo­tu. Pje­sme ipak ni­su di­ra­li pa je s dru­gog iz­da­nja plo­če “Plju­ni is­ti­ni u oči“uk­lo­nje­na sa­mo fotka pi­oni­ra Bo­ru­ta Čin­ča ko­ji svi­ra har­mo­ni­ku is­pod Ti­to­ve sli­ke.

Dra­go Dik­lić os­no­vao je di­sko­graf­sku ku­ću Al­ta dav­ne 1966. Pre­te­kao je sve dru­ge pri­vat­ne iz­da­va­če u ovim kra­je­vi­ma za naj­ma­nje 20-ak go­di­na. Al­ta ni­je ima­la vlas­ti­tu dis­tri­bu­ci­ju, a ka­ko se Dik­lić ni­je us­pio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.