OVAJ HOM­MA­GE BIZANTSKOJ CI­VI­LI­ZA­CI­JI IN­TRI­GANT­NA JE PRI­ČA KO­JA PRESKAČE STO­LJE­ĆA Al­tun kras­no uk­la­pa de­ta­lje o Bi­zan­tu ko­ji su ma­nje poz­na­ti, a sve to za­či­nja zdra­vom do­zom hu­mo­ra

Express - - BESTBOOK -

Car Kons­tan­tin XI. Pa­le­olog ubi­jen je 1453. u obra­ni Kons­tan­ti­no­po­la, no prem­da su Osma­nli­je na­kon po­bje­de tri­jum­fal­no pro­ni­je­li gra­dom nje­go­vo ti­je­lo, ne­ki su po­vjes­ni­ča­ri sma­tra­li ka­ko je pra­va is­ti­na dru­ga­či­ja. Pre­ma nji­ma, Kons­tan­tin se ukr­cao na po­s­ljed­nju đe­no­ve­šku la­đu ko­ja je na­pu­šta­la grad i os­ta­tak ži­vo­ta pro­veo skri­va­ju­ći se u Ita­li­ji pod maj­č­nim pe­zi­me­nom Dra­gaš. Vi­še od pet sto­lje­ća pos­li­je tro­ji­ca mis­te­ri­oz­nih mu­ška­ra­ca obra­ća­ju se mla­dom pro­fe­so­ru ko­ji se na­kon stu­di­ja u Ame­ri­ci vra­tio u Is­tan­bul. Tvr­de da pri­pa­da­ju taj­nom udru- že­nju No­mo, či­ja je mi­si­ja is­pu­ni­ti po­s­ljed­nju Kons­tan­ti­no­vu že­lju – a upra­vo on, kao idu­ći bi­zant­ski car, ima mo­guć­nost za­uvi­jek pro­mi­je­ni­ti ti­jek po­vi­jes­ti. No tu čast pr­vo mo­ra zas­lu­ži­ti, a put do pri­jes­to­lja pun je za­go­net­ki i zam­ki. “Bi­zant­ski sul­tan” tur­skog pis­ca Selçu­ka Al­tu­na uz­bud­lji­va je kom­bi­na­ci­ja tri­le­ra i po­vi­jes­nog ro­ma­na. Ovaj hom­ma­ge bizantskoj ci­vi­li­za­ci­ji in­tri­gant­na je pri­ča ko­ja s la­ko­ćom preskače sto­lje­ća, a rad­nja je po­djed­na­ko na­pe­ta bez ob­zi­ra na to odvi­ja li se u da­le­koj proš­los­ti ili na uli­ca­ma su­vre­me­nog Is­tan­bu­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.