Sim­po­zij bez Gla­va­še­vi­ća je ve­li­ka sra­mo­ta

Pi­še: Po­le­mi­ke vu­ko­var­sko­ga gra­do­na­čel­ni­ka Pe­na­ve i nje­go­vih an­ta­go­nis­ta oko neo­dr­ža­va­nja tra­di­ci­onal­nog sim­po­zi­ja ‘Grad to sam ja’ po­sve­će­nog Si­ni­ši Gla­va­še­vi­ću ne­ću ko­men­ti­ra­ti, ali to je sra­mo­ta za grad. Još se mo­že is­pra­vi­ti ne­prav­da, bez ob­zi­ra na to

Express - - LILIHIP... -

Iz­bo­ri, iz­bo­ri, zvo­ne ci­je­li dan, go­vo­ri, go­vo­ri, zvu­če kao san... Sva­šta smo se do­sad nas­lu­ša­li i na­gle­da­li: re­al­nih i još vi­še ne­re­al­nih obe­ća­nja sa­mo da se po­bi­je­di. Pi­tam se, pi­tam: što ako ni jed­na ko­ali­ci­ja ne osvo­ji do­volj­no gla­so­va da for­mi­ra vla­du? Po­nav­lja­nje iz­bo­ra? Ne! Po­či­nje ko­ali­ra­nje, tr­go­va­nje, obe­ća­nja, raz­na tra­že­nja i us­tup­ci, sve pod pa­ro­lom - eto, po­dr­žat će­mo vas ako uz­me­te naš pro­gram ili nit­ko bez nas ne­će mo­ći sas­ta­vi­ti vla­du. Gle­da­ju­ći kan­di­da­te na pred­stav­lja­nju na HTV-u, gdje sva­ki ima pet mi­nu­ta, i uglav­nom - iz­ni­ma­ka je ma­lo - či­ta, sri­če ili mu­ca, od­lu­čio sam sti­ša­ti ton i gle­da­ti si­mul­ta­nu pre­vo­di­te­lji­cu za glu­ho­ni­je­me... su­sje­di­ma, Ce­ra­rom i Vu­či­ćem. Od pr­vog da­na vla­da ne da da Hr­vat­ska pos­ta­ne sa­bir­ni cen­tar (hot spot) a na­rod ne ra­zu­mi­je jer mno­gi mis­le da je ri­ječ o sen­dvi­ču ili glaz­be­nom spo­tu. Na­kon do­go­vo­ra sa su­sje­di­ma - Sr­bi­ma, na toj re­la­ci­ji pro­la­zak iz­bje­gli­ca ide sve bo­lje, dok se sa Slo­ve­ni­jom stva­ri po­prav­lja­ju, a kre­nu­li su i iz­rav­ni vla­ko­vi za Do­bo­vu. ri­ju, ne­dje­ljom na­ve­čer “Ne­moj ni­ko­me re­ći“jer ova­kav tip se­ri­je pr­vi put gle­da­mo kod nas. Po­če­la je i no­va emi­si­ja “Bez ve­ze” u ko­joj tro­je poz­na­tih su­di­oni­ka u iz­o­la­ci­ji pro­vo­di se­dam da­na a pos­li­je kod Da­ni­je­le Tr­bo­vić po­ga­đa­ju što je is­ti­na, a što ni­je. HTV je po­čeo s ja­kim pro­gram­skim adu­ti­ma i no­vos­ti­ma ko­je tek tre­ba ana­li­zi­ra­ti. Pre­zen­ta­ci­ja pro­gra­ma, ko­ja je već pri­je po­dig­nu­ta na vi­so­ku ra­zi­nu, do­dat­no je po­bolj­ša­na, ta­ko da je sad HTV naj­bo­lja u tom važ­nom seg­men­tu pro­gra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.